• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 05/2009


Mestské zastupiteľstvo v Krupine podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 68 Ústavy Slovesnej republiky v platnom znení vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KRUPINA

č. 5/2009

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina upravuje:

 1. Vymedzenie častí územia mesta Krupina, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov,
 2. Časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov
 3. Právomoci mesta určovať ďalšie podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta

§ 2

Základné pojmy

1. Alkoholickým nápojom je liehovina, destilát, víno, a iný nápoj, ktorý obsahuje viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu 1)

2. Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, okrem divadiel, galérii a koncertných siení.

3. Zariadením spoločného stravovania bez obsluhy2 na účely tohto nariadenia je:

a) jedáleň so samoobsluhou,

b) hostinec,

c) bufet.

Zariadením spoločného stravovania bez obsluhy na účely tohto nariadenia je aj stánok a kiosk so stálym stanovišťom a prevádzková jednotka s prechodným stanovišťom.3)

4) Zariadením spoločného stravovania s obsluhou 2) na účely tohto nariadenia je:

a) reštaurácia – I., II., III. Skupina,

b) motorest,

c) denný bar, aperitívbar, snackbar, grilbar, pizzeria,

d) kaviareň – I. a II. Skupina, espresso, libresso,

e) vináreň – I. a II. Skupina, viecha, pivnica, piváreň,

f) nočný bar, varieté, dancingklub – I. a II. Skupina, biliardklub,

g) bistro.

5) Obchodnopredajné miesto je miesto kde je umožnený predaj alkoholických nápojov mimo uvedených prevádzok ako napr. obchody so zmiešaným tovarom, obchodné centrá, predajne obchodných reťazcov, trhoviská a podobne.

§ 3

Všeobecné znaky

1. Zakazuje sa:4)

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie - osobám mladším ako 18 rokov, - osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, - v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých, - na zhromaždeniach 5) a verejných kultúrnych podujatiach 6) - na verejných kultúrnych podujatiach6určených pre osoby mladšie ako 18 rokov

b) predávať alebo podávať alkoholické nápoje v inú než určenú otváraciu dobu v zariadeniach uvedených v § 2 okrem neverejných akcií, ktorých návštevníci sú individuálne určení a teda nie je verejnosti prístupná, to znamená , že je to skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkárni na základe pozvánok a klubových kariet, rodinné, firemné akcie a podobne.

2. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.

3. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

§ 4

Ďalší zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov

1. Zakazuje sa predávať alebo požívať alkoholické nápoje v zariadeniach spoločného stravovania bez obsluhy, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 50 metrov

a) od predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov,

b) od miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,

2. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách služobného obvodu mesta.

3. Ustanovenie ods. 1, písm. a, b/ sa nevzťahujú na verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov, na ktorých organizácii sa podieľa mesto.

§ 5

Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v §-u 3 a §-u 4, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením /ďalej len oznam/, umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.

2) Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia osobitného predpisu 7) a tohto nariadenia.

3) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v §-u 3, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.

§ 6

Osobitné ustanovenia

1) Ustanovenie §-u 4 sa nevzťahujú na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak verejne prístupných miestach.

2) Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach podľa §-u 4, ak ide o organizované predajné alebo propagačné podujatia, kultúrno - spoločenské podujatie .

3) Mesto všeobecne záväzným nariadením na svojom území môže:

a) ďalej obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach,

b) povoliť výnimku z §-u 4 ods. 1, písm. a, b, c/.

§ 7

Pokuty a sankcie

1) Primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto nariadení, pokutu od 165,- Euro do 6639,- Euro.

2) Fyzická osoba a zákonný zástupca osoby mladšej ako 15 rokov, ktorý poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku proti poriadku v správe a môže im byť uložená bloková pokuta do 33,- Euro 8) . Za porušenie zákazu v § 3 ods. 3 mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti , v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

3) Výnos z pokút je príjmom mesta. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.

4) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 9) miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého.

§ 8

Kontrola

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva v zmysle Zákona SNR č. 594/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel Mestská polícia v Krupine, v zmysle Zákona NR SR č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších noviel Policajný zbor Slovenskej republiky a v zmysle Zákona NR SR č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších noviel Železničná polícia SR.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sú ďalej oprávnení vykonávať aj primátor mesta, primátorom poverení zamestnanci mesta Krupina, poslanci mestského zastupiteľstva a hlavný kontrolór mesta Krupina.

§ 9

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, predajniach potravín a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina.

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2009 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 2.7.2009 a zvesené dňa 17.7.2009.

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2009 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina bolo schválené Uznesením č. 255/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Krupina, konaného dňa 1.7.2009.

4. Všetky rozhodnutia vydané mestom Krupina ako aj individuálne právne akty o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, predajniach potravín a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina do účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa týmto nariadením rušia. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2009 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina nadobúda účinnosť dňom 18.7.2009. Krupina 2.7.2009

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

 

Poznámka

1) §-1 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovania prevádzke protialkoholických záchytných izieb

2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských zariadení a klasifikačné znaky na ich zriaďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zriaďovanie do tried

3) Vyhláška Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií SR č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 353/1996 Z. z.

4) §-u 2 ods. 1 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z.

5) §-u 1 a 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

6) §-u 1 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

7) Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z.

8) §-u 46 a §-u 84 Zákona SNR č. 372/1990 Z. z.

9) Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/

midle_bottom


side_bottom