• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 05/2008


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2008
KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KRUPINA

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta
Krupina podľa zmien a doplnkov č. 3

§ 1

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Krupina. Priestorové vymedzenie týchto zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Krupina je v prílohe č. 1.

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou zmien
a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Krupina a sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Plochy pre verejnoprospešné stavby sú záväznou časťou zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Krupina a sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

Dokumentácia schváleného dokumentu Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Krupina je uložená a je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Krupine (stavebný úrad) a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici.

§ 3

(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 214/2008-MsZ zo dňa 20.8.2008
(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.8.2008
(3) Účinnosť nadobudne dňa 5.9.2008

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Príloha č. 1

Priestorové vymedzenie
1/2. Členenie riešeného územia
1/2/1 Urbanizované územia

Dopĺňa sa územie centier lazníckeho osídlenia, ktoré rozširujú formu lazníckeho osídlenia o koordinovaný rozvoj záujmových lokalít.
1/2/2 Neurbanizované územia

Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina


Príloha č. 2

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
2/1. Záväzné regulatívy
- Zásady plošného usporiadania mesta

Bez zmien a doplnkov
- Limity využitia územia

* Územie lazníckeho osídlenia

Dopĺňa sa:
V ťažiskových lokalitách územia prednostne riešiť výstavbu centier lazníckeho osídlenia s občianskou vybavenosťou.

2/2. Koncepcia rozvoja sídla
Mesto Krupina má navrhnuté rozvojové plochy s cieľom vytvorenia predpokladov pre pokrytie rozvojových požiadaviek mesta a dosiahnutia plnohodnotného rozvoja
mestotvorných funkcií a urbanistických špecifík. Východzí stav je rok 1995, I. etapa výstavby je rok 2010. Časový horizont navrhovaného rozvoja je rozvrhnutý do r.2020

Rozvoj mesta Krupina predpokladá dve základné formy rozvoja v rámci katastrálneho a spádového územia :

- Prvou, pre mesto ťažiskovou formou je urbanizácia podporovaním centra osídlenia s
ťažiskom na funkčné a priestorové usporiadanie.
- Druhou formou je organizovaná dezurbanizácia sídla so zameraním na rozvoj spádových
území.

SMERY ROZVOJA A VYMEDZENIA PLÔCH PRE VÝSTAVBU
* Pre územie kompaktne zastavaného územia mesta Krupiny
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

* Pre územie spádového územia a pre priestory lazníckeho osídlenia

Dopĺňa sa text:
Podporovanie rozptylu zástavby k miestnym zdrojom, je podporené vytváraním centier lazníckeho osídlenia, ktoré umožnia kvalitný rozvoj aj z hľadiska technickej vybavenosti a zlepšenia obsluhy týchto častí katastrálneho územia.

2/3. Návrh funkčného usporiadania sídla
Okrsok č.1 - Centrálna mestská zóna s historickým jadrom
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Okrsok č.2 - Ťažisková je priemyselná výroba
Dopĺňa sa text:
Podporený je rozvoj výroby formou výstavby priemyselného parku

Okrsok č.3 - Prevládajúca je obytná funkcia
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Okrsok č.4 - Polyfunkčná zóna s ťažiskovou obytnou funkciou
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Okrsok č.5 - Prevládajúca je obytná funkcia s prioritnou IBV do-

Dopĺňa sa text:
Navrhovaná je zmena plôch HBV a občianskej vybavenosti v lokalite Nemcove zeme na obytnú výstavbu formou IBV

2/3/1.Urbanizované územie
Územie s mestskou bytovou zástavbou
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie s mestskou individuálnou bytovou zástavbou
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie s polyfunkčnou zástavbou vybavenosti a bývania
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie občianskej vybavenosti
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie komunálneho priemyslu
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie výroby a skladov
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie lazníckeho osídlenia
Dopĺňa sa text:
Doplnené o zástavby centier lazníckeho osídlenia vytvárajúce kvalitné technicky vybavené lokality.

Územie rekreácie, športu a agroturistiky
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územie poľnohospodárskych areálov
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územia verejnej zelene
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

Územia izolačnej zelene
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/3/2.Neurbanizované územia
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4. Regulatívy priestorového usporiadania sídla
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/1 REGULATÍVY VYMEDZENIA URBANISTICKÝCH JEDNOTIEK

Okrsok č.4.
Dopĺňa sa text:
Polyfunkčné plochy na juhovýchodnom okraji nahradí IBV.

Okrsok č.5
Dopĺňa sa text:
Plochy športu pri železničnej zastávke sú zmenené na obytné plochy.

2/4/2 REGULATÍVY PRE SYSTÉMY V DOPRAVE
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/3 REGULATÍVY PRE VODNÉ HOSPODÁRSTVO
- ZÁSOBOVANIE VODOU
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

- ODKANALIZOVANIE ÚZEMIA
Dopĺňa sa text:
V odkanalizovaní centier lazníckeho osídlenia uprednostniť možnosť spoločného odkanalizovania lokalít cez malé čistiarne odpadových vôd (ČOV) do miestnych tokov resp. iné odkanalizovanie. Maximálne zamerať pozornosť na odkanalizovanie do mestskej ČOV.

- VODNÉ TOKY A NÁDRŽE
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/4 NAPÁJAČE ELEKTRICKEJ ENERGIE A VÝSTAVBA TRAFOSTANÍC
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/5 REGULATÍVY PRE ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/6 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/7 REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY, STAVEBNÝCH SÚBOROV A OCHRANY PÔDY
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

2/4/8 V RÁMCI PRÍPRAVY ÚZEMIA PRE ÚZEMNÝ ROZVOJ JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ

ÚZEMNÉ PLÁNY ČASTÍ OBCE SO ŠPECIFICKÝM FUNKČNÝM ZAMERANÍM:
Mení sa nadpis kapitoly, ktorý znie:

2/4/8 URČENIE ÚZEMÍ NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Dopĺňa sa text:
Územný plán zóny je potrebné vypracovať pre územia
1. Lokalita Nemcove zeme -plochy IBV v rámci celej plochy výškou do 3 nadzemných podlaží
2. Lokalita Papuľka s plochami IBV, vybavenosti a športu s výškovým zónovaním v rámci
celej plochy do 3 nadzemných podlaží.
3. Lokality centier lazníckeho osídlenia plochy IBV, navrhnúť technickú vybavenosť, verejný priestor dobudovať plochami oddychu a verejnej zelene s výškovým zónovaním
do 3 podlaží.


Príloha č. 3

Plochy pre verejnoprospešné stavby
Dopĺňa sa nový nadpis s textom :
PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Plochy pre verejnoprospešné stavby sú plochy určené na zastavanie stavbami vymenovanými v časti 3. "Verejnoprospešné stavby"

3. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

3/0. Verejnoprospešné stavby vybavenosti, služieb a rekreácie
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

3/1. Verejnoprospešné stavby dopravné

Dopĺňa sa text :
Prístupové komunikácie do centier lazníckeho osídlenia
Odstavné pruhy MHD
Odvod vôd
Cyklotrasy
Prístupová komunikácia k vodojemu Papuľka

3/2. Verejnoprospešné stavby pre vodné hospodárstvo

Dopĺňa sa text :
Nový vodojem v lokalite Papuľka a vodovod od vodojemu po IBV Papuľka
Zdroje vody pre navrhované centrá lazníckeho osídlenia.
ČOV v sídlach lazníckeho osídlenia

3/3. Verejnoprospešné stavby pre elektrickú energiu, plyn a telekomunikácie elektrická energia

Dopĺňa sa text :
Trafostanice pre navrhované centrá lazníckeho osídlenia
Rozšírenia jestvujúcich trafostaníc a trafostanica pre zmenu v lokalite Nemcove zeme zásobovanie plynom

Dopĺňa sa text :
Rozvody plynu pre navrhované centrá lazníckeho osídlenia telekomunikácie

Dopĺňa sa text :
Káblové telekomunikačné vedenia do centier lazníckeho osídlenia

3/4. Verejnoprospešné stavby pre verejnú zeleň a potreby ÚSES

Dopĺňa sa text :
Výsadba proti eróznej zelene na lazoch pri povodiach

3/5. Verejnoprospešné stavby pre rozvoj lazníckeho osídlenia
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

3/6. Verejnoprospešné stavby pre zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt územia

* Zabezpečenie projekčných riešení a investícií pre údržbu objektov vedených v štátnom
zozname pamiatok
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

* Zabezpečenie projekčných riešení a investícií pre údržbu, ochranu a využitie prírodných
hodnôt územia
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

* Zabezpečenie projekčných riešení a investícií pre rozvoj obytných zón a výrobných plôch s rešpektovaním ochranných hygienických pásiem a stavebnotechnických
hodnôt v území
Bez zmien a doplnkov ÚPN mesta Krupina

midle_bottom


side_bottom