• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 04/2014


Mesto Krupina na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 4/2014

o zriadení Mestskej polície v Krupine.

§ 1

Na zabezpečenie vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia v meste Krupina a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta Krupina, z uznesení Mestského zastupiteľstva Krupina a z rozhodnutí primátora mesta Krupina, zriaďuje mesto Krupina poriadkový útvar – Mestskú políciu Krupina.

§ 2

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. 2/2008 – Štatút mestskej polície.

§ 3

Záverečné ustanovenie

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krupine dňa 12.02.2014 uznesením č. 19/2014-MsZ a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Krupina.

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa: 13.02.2014

Zvesené dňa: 27.02.2014

Účinnosť nadobúda toto VZN dňa: 27.02.2014

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

midle_bottom


side_bottom