• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 04/2013


Mesto Krupina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 2 písm. g), n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2013

o chove, vodení a držaní psov na území mesta Krupina.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN je vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

1. Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len “držiteľ psa).

2. Chovateľom psa je osoba, ktorej starostlivosť je cielená na jeho praktické využitie, na rozmnožovanie.

3. Zvláštnym psom je pes:

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona (zák. č. 473/2005 Z.z.),

b) používaný horskou službou,

c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej obrany (zák. č. 42/1994 Z.z.),

d) poľovný, ovčiarsky a vodiaci,

e) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.

4. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

5. Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti

6. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

7. Za priestranstvo voľne dostupné verejnosti na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, parkoviská, zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, areály škôl, zdravotníckych, administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihriská, pietne miesta, lesoparky, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, čiže priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.

8. Spoločnými priestormi sú priestory obytných domov, dopravných prostriedkov, obchodných centier a iné priestory, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia

Článok 3

Všeobecné požiadavky na ochranu psov a na starostlivosť o psov

1. Každý kto chová alebo drží psa, najmä:

a/ zabezpečí umiestnenie psa a starostlivosť o psa v primeraných hygienických podmienkach, ktoré umožňujú zabezpečiť dobrý zdravotný stav a uspokojovanie jeho fyziologických , etologických a sociálnych potrieb

b/ poskytne psovi v dostatočnom množstve krmivo a pitnú vodu, umožní mu primeraný pohyb, urobí opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného a nežiadúceho rozmnoženia

c/ dodržiava veterinárne predpisy o chove psov, pri ochorení psa zabezpečí jeho veterinárne ošetrenie

2. Zakazuje sa:

a/ týranie psa, spôsobovanie zranenia, utrpenia a úzkosti zvieraťu

b/ opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho vypustením v meste a v okolí mesta Krupina

c/ podnecovať psa na agresivitu proti inej osobe alebo inému zvieraťu, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku

Článok 4

Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Krupina podlieha evidencii psov. Evidenciu psov vedie príslušný odbor Mestského úradu v Krupine - ekonomický odbor- úsek správy daní a poplatkov , ako správca miestnych daní a poplatkov

2. Do evidencie sa zapisuje najmä

a) evidenčné číslo psa,

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má / §37 ods.2, písm.b, bod 1/ zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

f) úhyn psa,

g) strata psa.

3. Mesto Krupina vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť mestu Krupina , kde je alebo má byť pes evidovaný.

5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní na Mestskom úrade v Krupine, ktorý je povinný držiteľovi psa za úhradu vo výške do 3,30 € vydať náhradnú známku.

Článok 5

Vodenie psa 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

4. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi, oznámiť na mestský úrad, kde je pes evidovaný.

5. Vodiť psa možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku či prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Článok 6

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov

1. Zakazuje sa:

a) Voľný pohyb psov bez vôdzky na celom území mesta Krupina ( intravilán a extravilán) s výnimkou miest nachádzajúcich sa na ohradenom pozemku.

b) Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom)

c) Opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom).

2. Osobitne sa zakazuje voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta:

a) na detské ihriská a pieskoviská,

b) verejné plochy zelene

c) areál a budovy zdravotného strediska,

d) kostoly a cintoríny,

e) areály a budovy školských zariadení, budovy Mestského úradu v Krupine

f) na hracie plochy štadióna a iné verejnosti prístupné športoviská (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia),

g) na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone služobných povinnosti a na psov vodiacich nevidiacich občanov).

3. Na verejné priestranstvá (železničná stanica, ulica s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov a v spoločných priestoroch obytného domu (napr. chodba, výťah, suterén) je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

 • nebezpečný pes musí mať okrem vôdzky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nasadený náhubok,
 • pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie.

Článok 7

Priestupky a sankcie

1. Priestupku1 sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona 282/2002 Z.z.,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku2 sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 16,5 €.

4. Priestupkom fyzických osôb v zmysle § 48 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je aj porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto VZN a nie sú ako priestupok definované v osobitných predpisoch.

5. Mesto Krupina môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

6. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

7. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

8. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

9. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

10. Porušovanie tohto VZN je mesto ďalej oprávnené postihovať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Odchyt psa, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie je známy vykonáva oprávnená zazmluvnená osoba.

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mesto Krupina prostredníctvom Mestskej polície, ktorá je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s poukazom na § 7 zákona č. 282/2002 Z.z. Kontrolu vykonávajú taktiež poverení zamestnanci Mestského úradu v Krupine, a poslanci Mestského zastupiteľstva.

3. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Krupina

4. Schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 30.05.2013 uznesením č. 90/2013-MsZ.

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

6. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 4.6.2013.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


1 § 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.
2 § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.

 

midle_bottom


side_bottom