• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 03/2015


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KRUPINA

č. 3/2015

o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina

Mestské zastupiteľstvo v Krupine v súlade s § 4 ods. 3 písm. d, § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina (v katastrálnom území Krupina).

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel VZN

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných stavieb (ďalej len RIP stavby) na území mesta Krupina – katastrálnom území Krupina.

§ 2

Rozsah platnosti

1. Nariadenie platí pre celé územie mesta Krupina vrátane jeho lazníckeho osídlenia.

2. Územie mesta je rozdelené do nasledovných zón:

 • Zóna I – Pamiatková zóna mesta s historickým jadrom - je územie vymedzené v Územnom pláne mesta Krupina, ktorá bola vyhlásená 29.5.1991. PZ je vyznačená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 • Zóna II – Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny (ďalej len OP PZ) - je územie vymedzené Územným plánom mesta Krupina. OP PZ je vyznačené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
 • Zóna III - intravilán - je zastavané, alebo k súvislému zastavaniu určené územie mesta podľa platného ÚPN-SÚ Krupina a jeho zmien a doplnkov.
 • Zóna IV - extravilán - je voľná krajina mimo intravilánu mesta.

§ 3

Základné pojmy

1. Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.

2. Reklamou nie je označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb, označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou, označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu, zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej uzávierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejniť vyplýva z osobitného predpisu 1).

3. Reklamné stavby vyšpecifikované v § 43, ods. 2 a v § 43a ods. 3 stavebného zákona (50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) - sprostredkúvajú ponuku najmä tovarov a služieb s cieľom získania zákazníkov (komerčná reklama).

4. Informačné stavby - poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a dostupnosti lekárskych zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti lokalít s kultúrnymi a národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými zariadeniami, smeroch ulíc a miestnych častí a pod.

5. Propagačné stavby - informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele. Sem patria aj firemné tabule, transparenty a tabule so zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu, humanitu a pod.

6. RIP stavby - pre toto nariadenie použitá skratka pre reklamné, informačné a propagačné stavby.

7. Medzi RIP stavby patrí aj akákoľvek stavba (konštrukcia) s RIP povrchom alebo plochou, používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek základov. Zahŕňa RIP stavby, plochy a tabule, bežne známe ako plagátové plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické alebo osvetlené tabule, RIP stavby akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť RIP správa natlačená alebo namaľovaná, zvukovo reprodukovaná, okrem rádia a televízie, ktoré budú označené identifikačným znakom vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto zariadenia.

8. RIP plocha - označuje plochu alebo časť zariadenia vrátane otvorov a prázdnych plôch, na ktorej je zobrazená RIP správa vrátane tých častí, ktoré majú dekoračnú, či ohraničujúcu funkciu.

9. Pohyblivá svetelná alebo mechanická RIP tabuľa - znamená osvetlenú tabuľu s automatickým prepínaním polôh „zapnuté“ - „vypnuté“, alebo s ilúziou pohybujúceho sa svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s mechanickým vyvolávaním pohybu na čelnej ploche tabule, alebo obdobné na princípe zmeny obrazu.

10. Vývesný štít - RIP stavba, ktorá označuje firemnú tabuľu s jej plochou, upevnenou na zvislej stene budovy, pričom táto je rovnobežná so zvislou stenou budovy, alebo je na stenu budovy kolmá.

11. Voľne stojaca RIP stavba - je zariadenie, ktoré má samostatnú konštrukciu a nie je z hľadiska stability alebo konštrukčnej bezpečnosti závislé na inej stavbe a jeho plocha je do veľkosti 1 m2.

12. Atypická reklama – iný druh reklamy, ako uvedené v predchádzajúcich bodoch figurálna, priestorový útvar, pneumatika a pod.)

13. Stavba - pre toto nariadenie je označením pre akúkoľvek konštrukciu používanú alebo určenú pre podporu, či zakrytie (ochranu) akéhokoľvek zariadenia a zahŕňa akúkoľvek konštrukciu a čokoľvek, čo je pripevnené alebo je súčasťou stavby, ktoré môže byť predmetom vlastníctva.

14. Kordónová rímsa - dekoratívny prvok architektúry, ktorý horizontálne člení jednotlivé nadzemné podlažia fasády.

15. Prevádzka - zahŕňa obchodné, administratívne a výrobné priestory, priestory pre služby a pod.

16. Kontrolór - znamená príslušník mestskej polície, pracovník MsÚ odd. výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, poslanec MsZ alebo iná, primátorom Mesta Krupina poverená osoba.

17. Veľkoplošné RIP stavby sú stavby o rozmeroch: euro formátu a formátov cca 5,20 m x 2, 40 m, (napr. bilboard, bigboard, megaboard, ap.), osvetlené alebo neosvetlené, pohyblivé resp. viacrozmerné.

18. City Light vitríny (ďalej len CLV) – reklamné nosiče, štandardného formátu cca 1,3 x 2,3 m, zvnútra osvetlené alebo neosvetlené.

19. RIP stavba na fasáde (tzv. wallboard) – reklamná plocha namaľovaná priamo na fasáde budovy, alebo bannerová plachta upevnená na fasádu, osvetlená, neosvetlená alebo nasvietená.

20. Svetelné RIP stavby – neónové, krabicové, svetelné trubice a pod.

DRUHÁ ČASŤ

Povoľovanie a odstraňovanie RIP stavieb

§ 4

Povoľovanie

1. RIP stavby musia mať povolenie, pokiaľ sú umiestňované na miestach viditeľných z verejného priestranstva a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

2. Pre umiestnenie RIP stavieb v zónach I a II je potrebný súhlas štátneho orgánu príslušného pre ochranu pamiatok 5), ktorým je Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici.

3. Žiadosť o povolenia musí obsahovať náležitosti uvedené v § 15 vyhlášky č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pri reklamných stavbách, ktorých plocha je menšia ako 3 m2, sa postupuje ako pri ohlásení drobných stavieb.

4. V zóne I a II je potrebné povolenie na umiestnenie, aj keď sa jedná o informačnú tabuľu (t. j. označenie prevádzky).

5. Povolenie pre umiestnenie RIP stavieb vydáva Mesto Krupina, odd. výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, ako príslušný stavebný úrad mesta Krupina.

6. Pre umiestnenie RIP stavieb pri cestách, alebo v ich ochranných pásmach je pred podaním žiadosti na MsÚ potrebné vybaviť rozhodnutie o povolení výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme komunikácie 3), ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán nasledovne:

a) štátne cesty I. – Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

b) štátne cesty II. a III. triedy – Okresný úrad vo Zvolene, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

7. Pre umiestnenie RIP stavieb v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy je potrebný súhlas Štátneho dráhového úradu Košice 2).

8. Pre umiestnenie RIP stavieb v ochrannom pásme vodných tokov je potrebný súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu 3).

9. Pre umiestnenie RIP stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia je potrebný súhlas prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

10. RIP stavby nesmú byť postavené skôr, ako nadobudne právoplatnosť povolenie naň vydané. Povolenie môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku.

11. Reklamné a iné informačné a propagačné stavby je zakázané umiestňovať na križovatke ciest tak, aby bránili vodičovi výhľad v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.

12. Povolenie môže byť zrušené v prípade porušenia podmienok, za ktorých bolo vydané.

§ 5

Povolenie

Každé povolenie musí obsahovať okrem predpísaných náležitostí stavebného zákona (č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) aj:

a) podmienky údržby RIP stavby,

b) podmienky, ktoré zamedzia, aby RIP stavba nepredstavovala ohrozenie pre verejnosť, alebo rušilo majiteľov v blízkom okolí,

c) dobu platnosti povolenia a termín odstránenia RIP stavby,

d) dobu platnosti povolenia na jeden až tri roky, pričom môže byť po uplynutí lehoty jeho platnosť obnovená na základe novej žiadosti.

§ 6

Odstránenie RIP stavieb

1. Odstránenie RIP stavieb je potrebné nariadiť ak:

a) svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, bezpečnosť cestnej premávky, nevyhovuje estetickým kritériám a pod.,

b) osadenie sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním,

c) bolo zrušené povolenie,

d) uplynula doba, na ktorú bola RIP stavba povolená a vlastník nepožiadal o jej predĺženie,

e) neboli dodržané podmienky stanovené v povolení.

2. Odstránenie RIP stavieb nariaďuje príslušný stavebný úrad.

3. Náklady na odstránenie RIP stavieb znáša ich vlastník.

TRETIA ČASŤ

Umiestňovanie RIP stavieb

§ 7

Všeobecné ustanovenia

1. RIP stavba nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo estetickým vzhľadom 6).

2. Umiestnením a prevádzkou RIP stavby nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 6).

3. V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v dosahu chránenej pamiatky, prírodného osobitne chráneného územia a pri významnom rekreačnom prostredí sa môže RIP stavba umiestniť, ak sú splnené podmienky podľa príslušných osobitých predpisov.

4. RIP stavba umiestnená na budove musí byť prispôsobená jej architektúre a nesmie prekrývať základné členenie priečelia a jeho hodnotné detaily.

5. RIP stavby umiestňované na strechách a atikách budov je potrebné osobitne posúdiť vzhľadom na architektúru objektu, verejný priestor a celkové prostredie.

6. RIP stavby sa môžu umiestňovať na strechách len na základe posúdenia dotknutých orgánov a organizácií štátnej a verejnej správy. Takéto stavby nie je možné použiť v zóne I a II.

7. RIP zariadenia nesmú byť umiestnené nad chodníkom v priestore od 450 mm do 2200 mm 6).

8. Umiestniť reklamu alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe povolenia krajského pamiatkového úradu 5).

9. Ďalej sa RIP stavby nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest a celoštátnych dráh, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia v zóne I a II.

10. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu umiestňovať iba informačné tabule a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie 3).

11. RIP stavby sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 3).

12. RIP stavby, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií, ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke 3).

13. Na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch v extraviláne a v ich ochranných pásmach, okrem odpočívadiel, je zakázané umiestňovať RIP stavby 3).

14. Na umiestnenie RIP stavby za hranicami zastavaného územia obce sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na území, na ktorom platí druhý a tretí stupeň ochrany 3).

§ 8

Ustanovenia pre jednotlivé zóny

1. V zóne I., II. sa nesmú umiestňovať samostatne stojace veľkoplošné RIP stavby.

2. V zóne III. a IV. sa môžu umiestňovať veľkoplošné RIP stavby len po osobitnom posúdení ich situovania.

3. V zóne I., II. a III. RIP stavby, ako napr. označenie obchodu, prevádzky, stravovacieho zariadenia a pod. realizovať v maximálnej možnej miere formou vývesných štítov, plastických samostatne uchytávaných písmen, tabúľ s vhodným grafickým návrhom, resp. na nich nalepených plastických písmen.

4. RIP stavby z bodu 3 sa smú osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia a v minimálnej výške 2200 mm nad úrovňou terénu, ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu.

5. V prípade, že označenie prevádzky, názov objektu a pod. je súčasťou architektúry objektu, t.j. nie je riešené samostatným RIP zariadením osadeným na fasáde objektu, môže byť toto umiestnené aj nad kordónovou rímsou, alebo v súlade s architektonickým návrhom.

6. RIP stavby v zónach I., II. riešiť s použitím prevažne ušľachtilých materiálov.

7. V zóne I. a II. sa na fasádach objektov môžu umiestňovať len informačné zariadenia (označenie obchodu, prevádzky, reštauračného zariadenia, označenie budovy...) formou plastických písmen.

8. RIP stavby v zóne I. musia byť riešené na vysokej výtvarnej úrovni v kontexte s dizajnom ostatných prvkov mobiliáru centrálnej zóny.

9. RIP stavby v zóne I. a II. je potrebné riešiť komplexne za celý objekt (napr. ako jednotný informačný systém – rámová konštrukcia s jednotnou veľkosťou tabúľ a možnosťou jej výmeny, a pod.)

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 9

Požiadavky na RIP stavby

1. Pri veľkoplošných RIP stavbách musí byť dodržaný min. formát cca 5,20 m x 2,40 m.

2. Veľkoplošné RIP stavby umiestnené vedľa seba, alebo v tesnej blízkosti, musia mať rovnaké rozmery.

3. Voľne stojace RIP stavby musia mať hliníkovú alebo kovovú konštrukciu, v prípade, že sú viditeľné z oboch strán je potrebné riešiť ich ako obojstranné.

PIATA ČASŤ

§ 10

Povinnosti vlastníka RIP stavby

1. Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP stavby je povinný:

a) disponovať povolením na príslušné RIP stavby,

b) písomne oznámiť ukončenie stavby,

c) RIP stavby udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií),

d) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len so súhlasom povoľujúceho orgánu,

e) demontovať RIP stavby po ukončení doby platnosti. Pokiaľ tak neurobí, Mesto Krupina odstráni RIP stavbu na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa.

f) označiť RIP stavbu tabuľkou s názvom vlastníka, resp. prevádzkovateľa.

2. Nepovolené RIP stavby dá mesto odstrániť na náklady vlastníka.

3. Vlastník nesmie RIP stavbu prenajímať alebo zapožičiavať na reklamné účely inej osobe, ak to nie je uvedené v podmienkach povolenia.

ŠIESTA ČASŤ

§ 11

Správne poplatky

Vyberajú sa za vydanie povolenia na umiestnenie RIP stavby podľa zákona o správnych poplatkoch v aktuálnom znení.

§ 12

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené nasledovné stavby:

1. označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok

2. pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné neziskové reklamné zariadenia

3. reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných výkladov

4. vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch, či iných uzatvorených priestranstvách

5. na kovových zábradliach miestnych komunikácií vo forme krátkodobých textilných transparentov s dobou trvania maximálne 3 týždne

6. označenie prevádzky

7. označenie stavby

SIEDMA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

Prechodné ustanovenia

RIP stavby, ktoré boli povolené a realizované pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia.

§ 14

Záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platným právnych predpisov

2. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 215/2015-MsZ zo dňa 23.9.2015 a má pôsobnosť na celom území mesta Krupina.

3. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Krupine.

 

PRÍLOHA č. 1 a PRÍLOHA č. 2 k VZN č. 3/2015

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Vyvesené dňa: 01.10.2015
Zvesené dňa: 15.10.2015


1/ zákon č.147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

2/ zákon č. 315/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3/ zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

5/ zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatok

6/vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

midle_bottom


side_bottom