• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 03/2013


Mestské zastupiteľstvo v Krupine podľa § 6 ods. 1, v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2013

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Krupina.

Prvá časť

Základné ustanovenia

§ 1

Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia

1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Mesta Krupina a jeho lazníckeho osídlenia (ďalej len „Mesto“) pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v meste a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia jednoznačnej orientácie (resp. adresy) v meste.

2) Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti mesta, verejne prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.

3) Do systému ulíc sú zaradené obytné územia v extraviláne mesta tzv. laznícke lokality.

4) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba / § 43a, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /, ležiaca v katastrálnom území mesta.

5) Časťou alebo súčasťou samostatnej stavby je všetko, čo k nej podľa povahy a účelu konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotila časť alebo súčasť samostatnej stavby (priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, práčovne, sušiarne, výťahy, kotolne, a pod.).

6) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí, v akom bolo o ne požiadané.

7) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.

Druhá časť

Postup pri označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

§ 3

Doterajšie názvy ulíc a verejných priestranstiev

1) Doterajšie názvy a pomenovania ostávajú v platnosti bez zmien.

2) Doterajšie názvy a pomenovania ulíc a verejných priestranstiev tvoria neoddeliteľnú prílohu číslo 1 tohto nariadenia.

3) Názvy a označenia podľa odseku 1) tohto nariadenia je treba rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu, námestie alebo laznícku lokalitu.

§ 4

Nové názvy ulíc a verejných priestranstiev

1) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta.

2) Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečuje Mesto na vlastné náklady.

§ 5

Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev

1) Každú ulicu a iné verejné priestranstvo je treba označiť orientačnou tabuľou s názvom ulice a iného verejného priestranstva.

2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len „ budovu“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu mesta, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, aj na najbližšiu budovu pri takomto vyústení ulice.

3) Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný neskrátený názov.

4) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom prerokovaní s odborníkmi a príslušnou komisiou pri mestskom zastupiteľstve a to dodatkom k tomuto nariadeniu.

5) O určených a schválených názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev vedie Mesto prostredníctvom vecne príslušného oddelenia Mestského úradu. (ďalej len „ mestský úrad“) evidenciu názvov.

§ 6

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev inými orientačnými údajmi

1) Mesto môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach. Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy sídlisk, označenie smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v meste.

2) Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek. Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu umiestniť aj na budovy alebo iné vhodné miesta.

Tretia časť

Číslovanie stavieb

§ 7

Vymedzenie pojmu „číslovanie stavieb“

1) Číslovaním stavieb sa rozumie:

a) rozhodovanie Mesta o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,

b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, vydanie rozhodnutia o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,

c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel Mestom a udržiavanie evidencií v súlade so skutočným stavom.

§ 8

Druhy číslovania

1) Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

§ 9

Určovanie súpisných čísiel

1) Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat, alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia mesta v súlade s urbanistickými a enviromentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu mesta.

2) Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť:

a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,

b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo spojené s týmito budovami,

c) tzv. „ vstavbám“ ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,

d) časti budovy (t.j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).

3) Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva Mesto na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.

4) Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže Mesto určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

§ 10

Určovanie orientačných čísiel

1) Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu na konkrétnej ulici a v lazníckych lokalitách.

2) Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje.

3) Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice, lokality.

4) Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu v meste.

5) Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie, teda stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „samostatná stavba“, a to v nadväznosti na územný plán mesta a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, pričom je nutné dodržať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2) a 3) tohto paragrafu.

§ 11

Rozhodovanie o určení súpisného a orientačného čísla stavbe

1) Na rozhodovanie o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

2) Rozhodnutie Mesta o pridelení určitého čísla konkrétnej stavbe sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,

b) predmet žiadosti,

c) označenie budovy a termín jej dokončenia,

d) prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, kolaudačné rozhodnutie a geometrický plán (porealizačné zameranie stavby) alebo snímok z katastrálnej mapy.

3) Súpisné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia, v akom bola Mestu doručená žiadosť stavebníka.

4) Orientačné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia budovy v jednotnom číselnom rade ulice.

§ 12

Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla

1) Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla budove obsahuje:

a) názov Mesta alebo jeho časti a jeho číselný kód,

b) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,

c) označenie budovy podľa účelu, na ktorý bola postavená,

d) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal,

e) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,

f) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla,

g) odôvodnenie,

h) poučenie o opravnom prostriedku,

i) dátum, meno, priezvisko, funkciu oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta.

2) Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj stavbe, ktorá sa nekolauduje, t.j. stavbe pred uskutočnením ktorej sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému úradu a ak ide o stavbu, od kolaudácie ktorej stavebný úrad upustil.

3) Ak ide o stavby, u ktorých nedošlo k zrušeniu tzv. evidenčného čísla alebo jeho nahradenie súpisným číslom, alebo v prípade starých stavieb postavených do roku 1970, ktorým neboli určené súpisné čísla (napr. z dôvodu neznámeho vlastníka, nedbanlivosti správcu, zmeny vlastníka na základe reštitúcií, kúpy alebo dedenia) , možno určiť súpisné číslo aj na základe terajšieho užívateľa a skutočností, ktoré viedli Mesto k určeniu súpisného čísla.

4) Súpisné číslo sa určuje aj dočasnej stavbe (postavenej na určité konkrétne obdobie). V takomto prípade je Mesto povinné sledovať lehotu, na ktorú bola stavba postavená a po jej uplynutí určené súpisné číslo zrušiť rozhodnutím.

5) Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla Mesto zasiela príslušnej správe katastra.

6) Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom upozornení vlastníka stavby.

7) Nie je možné bez vážnych dôvodov vydať nové rozhodnutie alebo určiť nové súpisné číslo stavbe, ktorá má platné súpisné číslo určené v minulosti. V takomto prípade posiela Mesto na základe vyžiadania správe katastra informáciu z evidencie súpisných čísiel podľa § 5 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. V informácii uvedie číslo, dátum vydania a orgán, ktorý rozhodnutie o určení súpisného čísla vydal, určené súpisné číslo, adresu stavby, parcelné číslo pozemku a názov katastrálneho územia, opis stavby, meno, priezvisko a posledný trvalý pobyt jej stavebníka, ak bol fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné údaje organizácie, ak bol právnickou osobou.

8) Rozhodnutie o určení čísla stavbe je právoplatné nasledujúci deň po jeho vydaní.

§ 13

Evidencia číslovania stavieb

1) Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie na evidenčných listoch a v počítačovom médiu.

2) Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí (§ 12 tohto nariadenia) a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.

3) Evidencia orientačných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí podľa § 12 tohto nariadenia.

4) Mesto poskytuje podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení z obidvoch evidencií orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a registrov.

§ 14

Označovanie stavieb číslami

1) Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého vzoru, obvykle dáva vyhotoviť Mesto.

2) Tabuľky so súpisným číslom sa vyhotovujú na náklady Mesta a stavebník ich obdrží bez náhrady.

3) Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník.

4) Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom preberie stavebník spolu s rozhodnutím o určení čísla stavbe. Keď tabuľky nie sú k dispozícii, mesto ich bezodkladne zabezpečí a vyzve žiadateľa na ich prevzatie.

5) Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

6) Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

§ 15

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 89/2013-MsZ zo dňa 30.5.2013

2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 4.6.2013

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Príloha č. 1

Zoznam ulíc Mesta Krupina

29. augusta
Barnove sady
Bebrava
Bebravská
Bernolákova
Biely Kameň
Bočkayho nám.
Briač
Červená Hora
Čierne Blato
Čsl. armády
Dionýza Štúra
Dráhy
E. M. Šoltésovej
Ficberg
Fraňa Kráľa
Gliarska
Gubáň
Hajdúsky rad
Havran
Holý Vrch
Horná
Hozník
Husársky most
Hviezdoslavova
I. Krasku
J. Bottu
J.C. Hronského
J.G. Tajovského
J. Mikulku
J. Špitzera
Jesenského
Jilemnického
Kalinčiakova
Kamenný Kríž
Kmeťova
Kňazova dolina
Koháryho rad
Kopanice
Krupinica
Kukučka
Kuzmányho
Líška
M.R. Štefánika
Majerský rad
Malinovského
Mlynská
Molkňa
Nad Kotlom
Nad mestom
Námestie SNP
Nová
Nová Hora
Obchodná
Odrobinovo pole
Okrúhla Hora
Osloboditeľov
Palánkova
Partizánska
Peter
Pijavice
Plavárenská
Poloma
Pribinova
Priemyselná
Prostredná
Rudolfa Geschwinda
Saská
Sencovka
Sládkovičova
Slnečná
Stará Hora
Starohorská cesta
Starý Háj
Svätotrojičné nám.
Šibeničná
Široké lúky
Školská
Štramploch
Šváb
Tanistravár
Tehelná
Tepličky
Tvoľ
Vajsov
Vinohradnícka
Vĺčok
Za Baštou
Záhradná
Zvolenská cesta
Železničná
Žobrák

midle_bottom


side_bottom