• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 03/2011


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 3/2011

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina podľa zmien a doplnkov č. 5

 

§ 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

1. Vymedzuje sa vymedzuje lokalita určená pre bývanie trvalého alebo rekreačného charakteru, ktoré nie sú výlučne hospodárskymi usadlosťami.

2. Pre umiestnenie pozemných stavieb a inžinierskych stavieb platia všeobecné technické požiadavky podľa platných predpisov. Osobitné zásady a regulatívy priestorového usporiadania sa neurčujú.

§ 2

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok
na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

1. Prípustné je

 • trvalé bývanie
 • sezónne ubytovanie vo väzbe na cestovný ruch a turizmus formou ubytovania v súkromí umiestnenie

Obmedzujúce podmienky:

 • chov hospodárskych zvierat (pre podnikateľské účely)

Vylučujúce podmienky

 • všetky činnosti a aktivity priamo nesúvisiace s podmienkami na bývanie 

a) akékoľvek iné funkčné využitie územia,

b) akékoľvek iné stavby ako stavby určené pre fotovoltaickú výrobu elektriny.

§ 3

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

Pri zemných prácach súvisiacich so zástavbou a stavebnými úpravami predmetného územia je predpoklad zistenia archeologických nálezov, resp. archeologických situácií. Investor, stavebník v rámci územného a stavebného konania predloží dokumentáciu stavieb na odsúhlasenie Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici, ktorý v súlade s ustanoveniami §37 zák. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu rozhodne o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu.

§ 4

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

1. Nie sú osobitne určené. Na riešené územie sa vzťahujú zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie určené v v platnom znení Územného plánu mesta Krupina.

2. Lokalita „Nad Barnovými sadmi“ je z hľadiska polohy v katastrálnom území a morfológie terénu vhodná na umiestňovanie stavieb s envitromentálnymi kritériami a s využívaním obnoviteľných zdrojov. Je možné v rámci jednotlivých objektov využívať slnečnú, veternú a geotermálnu energiu, aplikovať zelené strechy a pod.

§ 5

Vymedzenie zastavaného územia obce

1. Zastavané územie vymedzené k 1.1.1990 zostáva nezmenené.

2. Súčasné zastavané územie sa rozširuje v rozsahu riešeného územia pre bývanie.

§ 6

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

V riešenom území je vymedzené ochranné pásmo:

a) 22kV vzdušného vedenia - 10m od krajného vodiča na každú stranu,

b) káblového vedenia NN a VN v zemi 1m od krajného kábla na každú stranu,

c) elektrickej stanice - 30m od vonkajšieho múru (oplotenia).

§ 7

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonania delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú plochy pre: Výstavbu komunikácií v lokalite „Nad Barnovými sadmi“ podľa ZaD č. 5 vrátane šírkovej úpravy jestvujúcej prístupovej komunikácie na parametre funkčnej triedy C3 kategórie MO6,5/40 .

§ 8

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Pre riešené územie nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

§ 9

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú:

1. prístupová komunikácia v obytnom území

§ 10

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

1. Záväzné časti riešenia platia pre riešené územie.

2. Schéma verejnoprospešných stavieb je grafickou prílohou územnoplánovacej dokumentácie.

§ 11

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 schválilo mestské zastupiteľstvo v Krupine na svojom zasadnutí dňa 11.5.2011 uznesením č. 89/2011-MsZ

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.5.2011

 

midle_bottom


side_bottom