• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 03/2007


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 27 ods (2) zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta KRUPINA

č. 3/2007

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu mesta Krupina.

§ 1


1. Vyhlasuje sa záväzná časť doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu Mesta Krupina. Priestorové vymedzenie tohto doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu Mesta Krupina je v prílohe č.1.

2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu Mesta Krupina a sú uvedené v prílohe č. 2.

3. Plochy pre verejnoprospešné stavby sú záväznou časťou doplnku a zmeny č. 2 k zemnému plánu Mesta Krupina a sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2


Dokumentácia schváleného doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu Mesta Krupina je uložená a je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Krupine (stavebný úrad) a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici.

§ 3


Všeobecno záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 129/2007-MsZ zo dňa 11.4.2007.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.4.2007.

Účinnosť nadobudne dňa 27.4.2007.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom