• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 03/2003


Mesto Krupina podľa § 6, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami ( zákon o ovzduší ) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 3/2003

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

Článok I.
Účel nariadenia


Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) vymedzuje pojmy, povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Článok II.
Pojmy


1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia ( ďalej len malý zdroj ) sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW, ostatné technologické celky ,nespadajúce do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce , ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia , skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie ( ďalej len malé zdroje znečisťovania ).

2. Prevádzkovateľom malého zdroja ( ďalej len prevádzkovateľ ) podľa tohto nariadenia sa rozumie právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

Článok III.
Povinnosti prevádzkovateľa


1/ Prevádzkovateľ je povinný:

a/ oznámiť každoročne do 15. februára písomne správcovi poplatku za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú , a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za predchádzajúci rok, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania.

b/ Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k jeho zániku. Zánik malého zdroja znečisťovania písomne oznámi do 15 dní správcovi poplatku, vrátane údajov potrebných na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a počte prevádzkových hodín malého zdroja za príslušné obdobie.

c/ Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia ( ďalej len poplatok )

d/ Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo orgány ochrany ovzdušia

2/ Povinnosti podľa ods. 1 písm. a) a c) sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti.

Článok IV.
Výška poplatku


1/ Výška poplatku pre prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0, 3 MW je 150,- Sk, ak v ňom spálil za obdobie uplynulého roka do:

a) 0, 75 t hnedého uhlia, alebo

b) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo

c) 2, 00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo

d) 5,00 t nafty, alebo

e) 10 000 m3 zemného plynu, alebo

f ) 50 m3 palivového dreva

2/ Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 150,- Sk a podielu skutočnej spotreby paliva k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 20 000,- Sk.

3. Výška poplatku prevádzkovateľa skládky palív je:

a) 3,- Sk / m3, t, za manipulovanie a 1 m3 palivového dreva a 1 t uhlia

b) 8,- Sk/t, za manipulovanie s 10 t nafty alebo benzínu

4. Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov uvedených v odseku 1 a 3 sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou od 150,- Sk do 20 000,- Sk, úmerne podľa množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok, alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.

Článok V.
Vyrúbenie poplatku


1. Poplatok vyrubí správca poplatku.

2. Správcom poplatku je Mesto Krupina

3. Poplatok je splatný do 30.6. bežného roka

4. O znížení alebo odpustení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania, alebo pokuty môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v individuálnych prípadoch rozhodnúť primátor mesta.

Článok VI.
Pokuty


1. Za nesplnenie povinností uvedených v čl. 3, ods.1, písm.a) b) tohto nariadenia uloží správca poplatku prevádzkovateľovi pokutu v zmysle § 38 ods.6 zákona č. 478/2002 Z. z.

2. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v čl. 5 ods. 3 je prevádzkovateľ povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške platných právnych predpisov, ktoré sa budú vymáhať od sumy 200,- Sk

3. Pokutu podľa ods. 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa správca poplatku dozvedel o porušení povinnosti, najneskoršie do 3 rokov od poručenia povinnosti.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia


1. Poplatky a pokuty vyrubené podľa tohto nariadenia sú príjmom rozpočtu mesta .

2. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 5/1995

Článok VII.
Účinnosť


Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine dňa 29.10.2003 uznesením č. 177/2003 - MsZ a nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2003

V Krupine : 30.10.2003

Mgr. Ján H a m b a c h e r
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom