• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 02/2015


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KRUPINA

č. 2/2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Mesto Krupina v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dodatkov s použitím zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Zb.“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach (ďalej len „trhový poriadok“).

Článok 2

Základné pojmy

1. Na účely tohto VZN sa rozumie:

a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,

b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,

c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,

d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,

e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných zaradeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,

f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstva a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.

2. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.

3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.

4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov (najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

Článok 3

Zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1. Trhové miesto zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe písomného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto na základe písomnej žiadosti žiadateľa o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

4. Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa preukazuje predložením:

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve.

5. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:

a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklady podľa čl. 9 ods.1 písm. m)

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

6. Mesto je povinné podľa § 26 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov vopred nahlásiť predaj potravín na trhových miestach RVPS Zvolen.

Článok 4

Zriadenie trhových miest

Mesto Krupina na území mesta zriaďuje:

1. Trhové miesta, ambulantný predaj:

a) Svätotrojičné nám. č. 20

2. Príležitostné trhy:

- Svätotrojičné námestie

- Partizánska ul., Sládkovičová, Bočkayho námestie

Článok 5

Určenie doby predaja

1. Čas predaja na trhových miestach na území Mesta Krupina stanovuje prevádzkovateľ trhoviska v zmysle zmluvy o prenájme nebytových priestorov

2. Čas predaja na príležitostných trhoch je stanovený od 8.00 hod. do 18.00.hod.

Článok 6

Úhrada za predaj na trhových miestach

1. Úhradu za predaj na trhových miestach si stanovuje prevádzkovateľ tržnice

2. Úhradu za trhové miesta pri príležitostných trhoch vyberá mesto v hotovosti s vystavením príjmového pokladničného dokladu alebo prevodom na účet. Cenník tvorí prílohu č.2 tohto VZN.

Článok 7

Druh predávaných výrobkov na trhových miestach

1. Na trhových miestach sa povoľuje predávať:

a) ovocie a zelenina

b) potraviny balené a nebalené (musia vyhovovať požiadavkám zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych aktov),

c) spotrebný tovar

d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky),

e) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),

f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,

g) knihy, denná a periodická tlač,

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

2. Na trhových miestach je zakázané predávať:

a) zbrane a strelivo

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,

f) jedy, omamné a psychotropné látky,

g) lieky,

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov

j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

3. Ambulantný predaj

3.1 V meste sa ambulantne môžu predávať:

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

c) spotrebné výrobky,

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

e) balená zmrzlina,

f) ovocie a zelenina,

g) potraviny v súlade s Čl. 7 ods.1 písm. b) a čl. 8 ods. 2

h) kvetiny,

i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií

3.2 Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta sa zakazuje; mestom sa na účely tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec mesta.

4. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c) oprava dáždnikov,

d) oprava a čistenie obuvi,

e) kľúčové služby,

f) čistenie peria a ďalšie služby, ktoré povolí mesto na základe žiadosti v záujme mesta, ak sú pre ich výkon vytvorené požadované technické, hygienické a iné podmienky.

Článok 8

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať výrobky a poskytovať služby:

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (napr. Živnostenský zákona, Obchodný zákonník),

b) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej produkcie, lesných plodín, čečiny, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:

ba) samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného na podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení),

bb) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia vlastníka lesa,

bc) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. - Autorský zákon a výrobcovia podomácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny, kovu a pod., ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu,

bd) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. Potraviny, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi:

a) malé množstvo prvotných produktov živočíšneho pôvodu, ktorými sú produkty akvakultúry (ryby), surové mlieko, vajcia a včelí med, mäso z hydiny a domácich králikov môže predávať len prvovýrobca, ktorý vykonáva prvovýrobu a je na túto činnosť zaregistrovaný príslušnou veterinárnou a potravinovou správou – nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkárňam (ďalej len „ NV SR č. 360/2011“),

b) včelí med - nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med musí byť okrem údajov ustanovených v osobitnom predpise, ktorým je VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky č. 127/2012 z 29.marca 2012 o označovaní potravín označený aj údajmi o mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou; adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľovi včelstiev; pôvode medu; dátume balenia.

c) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec. Netriedené vajcia v mieste predaja konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste označiť štítkom alebo výveskou s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie o tom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby, o mene a priezvisku prvovýrobcu, adrese zaregistrovanej prevádzkárne alebo chovu. V mieste predaja vajec prvovýrobca označí voľne uložené vajcia aj informáciou o dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej trvanlivosti ako aj o spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade. Vajcia nemožno vopred baliť do spotrebiteľských obalov a konečnému spotrebiteľovi sa musia ponúkať na predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti kupujúceho konečného spotrebiteľa a na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného obalu alebo do iného suchého, čistého a nepoužitého obalu. Vajcia sa nesmú pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť na teplotu nižšiu ako + 5ºC .

d) trhové konzumné ryby - môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,

e) huby - možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Nie je možný predaj pokrájaných alebo sušených húb,

f) malé množstvo prvotných produktov rastlinného pôvodu môže predávať len prvovýrobca, ktorý vykonáva prvovýrobu a je na túto činnosť zaregistrovaný príslušnou veterinárnou a potravinovou správou –NV SR č. 360/2011,

g) mlieko a mliečne výrobky (syry, jogurty a ostatné výrobky z mlieka) - je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia, pri dodržaní teplotných podmienok na ich uchovávanie na mieste predaja a NV SR č. 360/2011,

h) mäso a mäsové výrobky - predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na uvedený predaj (povolenie vydávajú príslušné orgány verejného zdravotníctva). Predaj je povolený pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja. Podľa § 3 ods. 7 vyhlášky č. 423/2012 je možné predávať mäso( jatočných zvierat a jatočných králikov) len balené v pojazdných predajniach, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu (nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení -príloha II, kapitola III)

i) ďalšie potraviny (pekárske výrobky, cukrovinky a pod.) možno predávať pri dodržaní požiadaviek Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení Príloha II, kapitola III. Potraviny musia byť označené v zmysle platnej legislatívy.

3. Na trhových miestach nesmú predávať a poskytovať služby: a) osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15 – 18 rokov môžu so súhlasom zákonného zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji), b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie v SR, c) osoby, ktoré nemajú povolenie predávať výrobky a poskytovať služby od obce alebo nemajú doklad o úhrade za trhové miesto, d) osoby predávajúce huby bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

4. Ostatné podmienky, ktoré platia pri predaji výrobkov na trhových miestach:

a) fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a umožniť kontrolu oprávnených osôb a podriadiť sa jej výsledkom,

b) tovar ponúkaný na predaj musí byť neškodný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, ak je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, ponúkaný tovar musí byť v akosti uvádzanej predávajúcim,

c) zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch, prípadne vyložené na zákazníkom dostupnom mieste,

d) predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť orgánu dozoru vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti.

Článok 9

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na trhových miestach

1. Predávajúci na trhových miestach je povinný:

a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,

b) predávať len na predajnom mieste, ktoré má určené mestom,

c) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa (najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),

d) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a v prípadoch ustanovených zákonom riadne vyplniť záručný list,

e) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,

f) pri dočasnom uzavretí prevádzkarne na mieste, kde je uvedená predajná doba označiť začiatok a koniec uzavretia,

g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

h) dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne neškodného tovaru,

ch) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,

i) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,

j) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu,

k) potraviny musia byť označené v štátnom jazyku v zmysle zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách

l) na požiadanie správcu trhoviska alebo orgánu dozoru predložiť potrebné platné doklady, podľa charakteru predaja:

1. občiansky preukaz,

2. živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra,

3. pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,

4. dodací list, faktúru o nadobudnutí tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi v primeranom množstve medzi sebou),

5. vysvetlenie o pôvode predávaného tovaru, ak správca nadobudne podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín a čečiny,

6. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,

7. povolenie na predaj alebo doklad o úhrade za trhové miesto,

8. pri predaji húb, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

9. doklad o kontrole zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru.

m) podľa charakteru predaja pri ambulantnom predaji potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu sa fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby musia preukázať aj týmito dokladmi: Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov ambulantného predaja do prevádzky (ÚVZ) ak predávajúci vykonáva ambulantný predaj v rámci SR alebo Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene na uvedenie priestorov ambulantného predaja do prevádzky (RÚVZ), ak vykonáva ambulantný predaj len v regióne Zvolen,

 • potvrdenou kópiou oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení od RVPS,
 • dokladom o nadobudnutí tovaru,
 • pri predaji malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej produkcie, chovu a to: produkty akvakultúry (ryby), surové mlieko, vajcia a včelí med sa predávajúci musia preukázať dokladom „Potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinového podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činností v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti“, ktoré vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu z vlastnej produkcie, farmy, alebo činnosti prvovýrobcu predávajúci sa musia preukázať kópiou „ Oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh „ podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení od príslušnej RVPS.

Článok 10

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb

1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané.

2. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré sú čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.

3. Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.

4. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do zdravotne neškodného obalového materiálu.

5. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.

6. Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.

7. Predávajúci je pri predaji nebalených potravín povinný mať zabezpečené zariadenie s tečúcou vodou (napr. bandasku s výpusťou) v zmysle § 18 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení Príloha II, kapitola III.

8. Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou, t.j. prekryté vhodným obalom.

9. Predávajúci zabezpečí priebežnú likvidáciu odpadu pri potravinách, tak aby nedochádzalo k jeho hromadeniu.

Článok 11

Správa trhového miesta

1. Správu trhového miesta vykonáva správca trhoviska, ktorý je povinný:

a) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,

b) spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a tohto trhového poriadku,

c) zabezpečiť kontrolu čistenia trhových miest zodpovednými pracovníkmi,

d) zabezpečiť obhospodarovanie zariadení trhových miest,

2. Správca trhoviska je oprávnený:

a) kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, preukaz totožnosti, zdravotný preukaz,

b) kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí tovaru,

c) kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice,

d) kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,

e) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,

f) pri predaji húb kontrolovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho,

g) kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení,

h) kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest podľa trhového poriadku a označenie tovaru cenovkami,

ch) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto trhovým poriadkom a dodržiavanie ostatných súvisiacich platných predpisov.

3. V prípade, že ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie podľa tohto trhového poriadku, ani doklad o nadobudnutí tovaru. Primeranosť množstva predaja výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

Článok 12

Orgány dozoru a sankcie

1. Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov mesto:

a) schvaľuje trhový poriadok,

b)vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách a trhových miestach,

c) objasňuje priestupky za porušenie uvedeného zákona pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach.

2. Dozor nad predajom na trhových miestach v meste môžu vykonávať orgány dozoru

a) Slovenská obchodná inšpekcia,

b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,

c) mesto.

3. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 17. 000 EUR fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá a) zriadila trhové miesto bez povolenia ( §3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.), b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.3 zákona č. 178/1998Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zákona 178/1998 Z.z.), alebo ktoré nie sú určené na predaj (§ 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. ), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. ), c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.).

4. Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. )

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.3 zákona č. 178/1998Z.z.),

c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zákona č. 178/1998 Z.z.), alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj (§ 7 ods. 1 zákona č.178/1998 Z.z. ),

d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. ), e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce (§ 9 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.).

5. Za priestupok sa uloží pokuta do 8000 EUR, v blokovom konaní možno uložiť za priestupok pokutu do 4 000 EUR.

6. Pokuty uložené mestom sú príjmom mesta.

7. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 zákona č. 178/1998 Z.z..

8. Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam, ktorý odovzdá porušiteľovi. Pokiaľ porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. O námietke rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia primátor mesta, ak je orgánom dozoru mesto. Námietky nemajú odkladný účinok.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Mesto zakazuje ambulantný predaj na území mesta Krupina mimo určených trhových miest a podomový predaj a poskytovanie služieb na území mesta.

2. Zistené prípady budú oznámené orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky a Slovenskej obchodnej inšpekcii.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 23.9.2015 uznesením MsZ Krupina č. 213/2015-MsZ.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho schválenia MsZ Krupina.

 

PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 2/2015:
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku, príležitostných trhoch

PRÍLOHA č. 2 k VZN č. 2/2015:
Cenník za prenájom predajného miesta na príležitostných trhoch

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 01.10.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa: 15.10.2015

midle_bottom


side_bottom