• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 02/2013


Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2013

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina

Článok 1

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) úprava poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť poskytované.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

1) Na účely tohto VZN sa rozumie:

a) pod pojmom „dotácia“ – nenávratne poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, na účel a vo výške sumy určenej rozpočtom mesta za podmienok stanovených týmto nariadením; za dotáciu sa v zmysle tohto VZN nepovažujú bežné transfery organizáciám, ako i iným subjektom zriadeným alebo založeným obcou, ktoré sú im poskytnuté priamo pri schvaľovaní rozpočtu,

b) pod pojmom „žiadateľ" - osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle zákona a tohto VZN. Za žiadateľa sa v zmysle tohto VZN nepovažuje organizácia zriadená mestom. (rozpočtová alebo príspevková organizácia).

c) pod pojmom „prijímateľ dotácie“ - osoba, ktorá žiadala o dotáciu v zmysle tohto VZN, splnila podmienky ustanovení zákona a VZN a bola jej odsúhlasená dotácia z rozpočtu mesta,

d) pod pojmom „projekt“ - žiadosť, ktorá obsahuje podrobný popis konkrétnej úlohy a akcie vo verejnom záujme, na ktorú je žiadaná dotácia z rozpočtu mesta.

2) Pojem „všeobecne prospešné služby“ definuje § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., podľa citovaného ustanovenia všeobecne prospešné služby sú najmä:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

3) Pojem „všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel“ definuje § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; podľa citovaného ustanovenia verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä:

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,

d) ochrana zdravia,

e) ochrana práv detí a mládeže,

f) rozvoj vedy, vzdelania,

g) rozvoj telovýchovy

h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

DRUHÁ ČASŤ

§ 3

Možnosti poskytovania dotácií

1) Z rozpočtu mesta sa podľa tohto VZN môžu poskytovať dotácie:

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta,

b) inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území mesta,

c) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

2) Z rozpočtu mesta sa podľa tohto VZN nemôžu poskytovať dotácie: právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto, teda rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám. Týmto organizáciám sa poskytuje na konkrétnu úlohu, akciu vo verejnom záujme alebo v prospech mesta, transfer, ktorý je súčasťou ich schváleného rozpočtu (tzv. rezerva na projekty: súťaže, festivaly a pod.)

3) Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:

a) konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme,

b) poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na území mesta,

c) podporu podnikania a zamestnanosti,

d) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,

f) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,

g) ochranu ľudských práv a základných slobôd, na ochranu práv detí a mládeže,

h) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,

i) rozvoj vedy a vzdelania, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

j) tvorbu a ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt a ochranu zdravia obyvateľstva,

k) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

l) rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,

m) realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

n) ochranu práv detí a mládeže,

o) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

4) Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo politických hnutí a na akcie, ktoré nie sú organizované a realizované vo verejnom záujme a v prospech rozvoja mesta v zmysle tohto VZN.

5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 4

Tvorba zdrojov

1) Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia mesta a to najmä z vlastných príjmov mesta. V rámci tvorby rozpočtu sa vyčlení objem finančných prostriedkov určených na dotácie z časti rozpočtovaných vlastných príjmov mesta.

2) Finančné prostriedky na dotácie sa v rozpočte mesta rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.

3) Rozpočtujú sa vždy na príslušný rozpočtový rok a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

4) Dotácie môžu byť poskytnuté len v prípade dostatku zdrojov v rozpočte a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.

§ 5

Podmienky poskytnutia dotácií

1) Dotácie sú poskytované žiadateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto VZN.

2) Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorého žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené zákonom a týmto VZN.

3) Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:

a) má záväzky voči mestu a voči organizáciám založených a zriadených mestom,

b) má záväzky voči daňovému orgánu, úradu práce, sociálnej a zdravotným poisťovniam,

c) je v úpadku, t.j. je platobne neschopný alebo v predĺžení,

d) je na neho vyhlásený konkurz,

e) je tresne stíhaný

4) Dotácie nie je možné poskytnúť na:

a) úhradu miezd, platov a odmien,

b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,

c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

e) honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,

f) odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa

5) Žiadateľ je povinný finančné prostriedky poskytnuté na dotácie podľa tohto VZN čerpať a vyúčtovať v súlade so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Informáciu o možnosti čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie získa žiadateľ z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie, pričom žiadateľ je povinný ju vyčerpať a následne zúčtovať najneskôr do 31.12. bežného rozpočtového roka.

6) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

§ 6

Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií

1) Informácia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta je zverejnená spôsobom v mieste obvyklom; táto informácia obsahuje:

a) podmienky poskytovania dotácií,

b) termín predkladania žiadostí je:

počas kalendárneho roka, najneskôr vždy do 30. novembra kalendárneho roka pre poskytnutie a plnenie dotácií v nasledujúcom kalendárnom roku

c) organizačný útvar úradu, určený na poskytovanie konzultácií žiadateľom,

d) spôsob a miesto prijímania žiadostí,

e) termín uzávierky žiadostí,

f) spôsob vyhodnotenia žiadostí,

g) spôsob uverejnenia výsledkov z vyhodnotenia žiadostí

2) Zverejnenie informácií zabezpečí Mestský úrad; spôsoby zverejnenia sú najmä:

a) vyvesenie na úradnej tabuli,

b) internetová stránka,

c) tlačové periodikum.

TRETIA ČASŤ

§ 7

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1) Žiadosť o dotáciu musí obsahovať:

a) presnú identifikáciu žiadateľa; u fyzických osôb - meno, priezvisko a kontaktnú adresu, rodné číslo, u právnických osôb – názov, označenie a sídlo organizácie v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.), IČO a DIČ

b) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa

c) predmet žiadosti - účel na ktorý sa žiada dotácia, stručná charakteristika akcie s podrobným rozpočtom finančných prostriedkov (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov); v prípade spracovaného projektu názov a autor projektu, odborný garant projektu a stručná charakteristika projektu, projektový rozpočet

d) miesto a čas realizácie konkrétnej akcie alebo projektu

e) požadovanú výšku dotácie

f) formu účasti mesta na akcii alebo projekte (napr. spoluorganizátor, čestný hosť, sponzor a pod.)

g) vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta

h) u právnickej osoby - meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa, odtlačok pečiatky žiadateľa, podpis, výpis z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti resp. združenia

i) u fyzickej osoby podpis a ČOP

2) Žiadosť o dotáciu musí byť písomná, predkladané doklady musia byť originály, alebo kópie overené podpisom zamestnanca, ktorý preberá žiadosť od žiadateľa (podateľňa).

3) K žiadosti je potrebné doložiť:

a) písomné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči obci a jej organizáciám žiadne nevysporiadané záväzky,

b) písomné prehlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze,

c) písomné prehlásenie, že žiadateľ nie je v úpadku

4) Mesto je oprávnené preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, ako aj ostatné skutočnosti potrebné pri rozhodovaní o pridelení dotácie. Porušenie podmienok uvedených v časti 3) je dôvodom na okamžité vrátenie dotácie aj s náležitými sankciami v zmysle tohto VZN.

§ 8

Postup pri podaní žiadosti o dotáciu

1) Žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať na základe podmienok a v lehotách zverejnených mestom.

2) Žiadosť sa podáva:

a) doporučeným listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky pošty alebo

b) osobne v podateľni úradu, pričom podateľňa vydá na požiadanie potvrdenie o prevzatí žiadosti, na ktorom uvedie dátum a miesto prevzatia.

3) Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadostí.

4) Žiadosti sa prijímajú od 1.1. príslušného kalendárneho roka.

§ 9

Kompetencie orgánov mesta pri schvaľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie

1) Rozpočet finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

2) Žiadosť o poskytnutie dotácie prerokuje a posúdi

a) príslušná komisia zastupiteľstva pre danú oblasť poskytovanej dotácie vo výške 80 % z objemu vyčlenených finančných prostriedkov pre poskytnutie dotácií a žiadostí doručených mestu Krupina v lehote do 30.11. predchádzajúceho kalendárneho roka

b) primátor mesta Krupina vo výške 20 % z celkového objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre poskytnutie dotácií, na základe doručených žiadostí v priebehu celého kalendárneho roka.

3) O pridelení dotácie podľa § 9 ods. 2a) rozhoduje na základe predložených žiadostí a vyjadrení príslušnej komisie mestské zastupiteľstvo a podľa § 9 ods. 2 písm. b) primátor mesta Krupina.

§ 10

Postup pri prerokovávaní a posudzovaní žiadosti o poskytnutie dotácie

1) Odborné útvary úradu posúdia úplnosť predložených žiadostí; v prípade, že žiadosť nie je úplná (napríklad chýbajú doklady, ktoré je žiadateľ povinný doložiť k žiadosti) vyzvú žiadateľa, aby ich v stanovenej lehote doplnil. Pri nedodržaní stanovenej lehoty na doplnenie žiadosti, nebude žiadosť prerokovaná a bude vrátená žiadateľovi. Odborné útvary úradu v rámci posudzovania žiadosti zisťujú i skutočnosť, či žiadateľ má vyrovnané všetky záväzky voči obci a jej organizáciám.

2) Komisie zastupiteľstva pri prerokovávaní a posudzovaní žiadostí prihliadajú hlavne na:

a) účel dotácie poskytnutej z rozpočtu,

b) na splnenie zákonom a VZN stanovených podmienok pre poskytnutie dotácie,

c) na zásady hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami

3) Komisie zastupiteľstva stanovia výšku odporúčanej dotácie na presne konkretizovaný účel v súlade so schváleným rozpočtom.

4) Komisie zastupiteľstva vypracujú k predloženej žiadosti svoje odborné stanovisko. Stanovisko predložia odborné komisie na rozhodnutie zastupiteľstvu alebo orgánu, ktorý má kompetencie rozhodnúť o schválení dotácie podľa §9 ods.3)

§ 11

Upovedomenie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie

1) Poskytnutie dotácie bezodkladne oznámi ústne alebo písomne žiadateľovi príslušný útvar úradu.

2) V prípade schválenia dotácie je súčasťou upovedomenia aj návrh zmluvy.

3) Príslušný útvar úradu je povinný písomne informovať aj tie subjekty, ktorým nebola poskytnutá dotácia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 12

Spôsob poskytovania dotácií

Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy. Prideľujú sa na príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku musia byť aj použité aj zúčtované.

1) Za vypracovanie zmluvy je zodpovedný príslušný odborný útvar úradu.

2) Zmluvu za mesto ako poskytovateľa dotácie podpisuje štatutárny orgán – primátor mesta a za žiadateľa oprávnená osoba v zmysle predložených dokladov.

3) Mesto odošle žiadateľovi dotáciu na jeho účet alebo mu ju vyplatí v hotovosti z pokladne MsÚ do 30 dní od zúčtovania dotácie mestu.

§ 13

Zmluva o poskytnutí dotácie

1) Medzi mestom ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.

2) Zmluva obsahuje:

a) označenie zmluvných strán; presnú identifikáciu príjemcu dotácie,

b) účel použitia dotácie,

c) výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet žiadateľa, resp. vyplatí v pokladni MsÚ

d) určenie termínu do ktorého je nutné dotáciu vyčerpať,

e) povinnosť prijímateľa dotácie , že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

f) povinnosť prijímateľa dotácie okamžite vrátiť mestu poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,

g) povinnosť prijímateľa dotácie vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou v súlade s týmto VZN.

h) vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na zabezpečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a možností žiadateľa,

i) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok,

j) povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá,

k) iné dohodnuté podmienky.

PIATA ČASŤ

§ 14

Použitie dotácie

1) Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.

2) Prijímateľ dotácie je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.

3) Dotáciu možno použiť len do konca príslušného rozpočtového roka.

4) Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne:

a) ak mesto zistí, že porušuje podmienky poskytnutia dotácie podľa tohto VZN,

b) ak mesto zistí, že porušuje podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, c) ak použije dotáciu na iný účel, ako bolo dohodnuté v zmluve, d) ak nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne.

§ 15

Zúčtovanie dotácie

1) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

2) Zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať žiadateľ písomne do 30 dní od ukončenia akcie, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roku

3) Prijímateľ dotácie predloží zúčtovanie na príslušný odborný útvar úradu, ktorý zmluvu vypracoval; tento overí, či finančné prostriedky boli použité v súlade s predmetom zmluvy.

4) Zúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať doklady, ktoré dokumentujú príjem a použitie dotácie. Takýmito dokladmi pre potreby tohto VZN sú najmä:

a) kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje príjem a použitie poskytnutej dotácie,

b) kópia faktúry ,ktorá musí obsahovať:

• číslo faktúry,

• názov dodávateľa, IČO, DIČ,

• názov príjemcu, IČO, DIČ,

• deň vystavenia faktúry,

• deň splatnosti faktúry,

• forma úhrady faktúry,

• označenie dodávky, jej množstvo, celková cena dodávky,

• pečiatka a podpis

c) kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať :

• číslo dokladu,

• názov platiteľa, IČO, DIČ,

• názov príjemcu, IČO, DIČ,

• dátum vystavenia dokladu,

• vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia,

• podpis príjemcu, podpis vystavovateľa,

• poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe,

• podpis schvaľovateľa dokladu,

d) kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:

• číslo dokladu,

• názov príjemcu, IČO, DIČ,

• názov vystavovateľa dokladu, IČO, DIČ,

• dátum vystavenia dokladu,

• prijatá suma slovom aj číslom, účel príjmu,

• podpis vystavovateľa dokladu,

• podpis schvaľovateľa dokladu,

• podpis príjemcu,

• poradové číslo, pod ktorým je príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe

e) doklady z registračnej pokladne, v prípade platby resp. nákupu v hotovosti

5) V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ písomne požiadať o predĺženie termínu zúčtovania. Žiadosť treba doručiť najneskôr dva týždne pred zmluvne dohodnutým termínom na príslušný odborný útvar úradu zodpovedný za vecnú a finančnú správnosť zúčtovania, ktorá žiadosť posúdi a v prípade, že primátor mesta dá súhlas k predĺženiu termínu zúčtovania, aj pripraví dodatok k zmluve s novým termínom vyúčtovania.

6) Oneskorené zúčtovanie bez prechádzajúceho písomného súhlasu s predĺžením termínu vyúčtovania je dôvodom k sankčným postihom.

7) Ak prijímateľ dotácie zúčtovanie nepredloží, mesto okamžite požiada o vrátenie celej dotácie.

ŠIESTA ČASŤ

§ 16

Sankcie

1) Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto VZN upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákon č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách

2) Kto predloží k svojej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta nepravdivé Čestné vyhlásenie o vysporiadaní si záväzkov voči mestu, jeho prípadné ďalšie žiadosti o poskytnutie dotácie sa nebudú po dobu nasledujúcich 5 rokov posudzovať.

§ 17

Spoločné ustanovenia

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

a) mestské zastupiteľstvo,

b) primátor mesta,

c) komisie zastupiteľstva,

d) hlavný kontrolór mesta,

e) zamestnanci príslušných odborných útvarov úradu.

2) Hlavný kontrolór a poverení zamestnanci mesta sú oprávnení vykonávať kontrolu efektívnosti použitia dotácie. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných mestom poskytnúť potrebnú súčinnosť, ku ktorej sa v zmluve písomne zaviaže.

§ 18

Prechodné a záverečné ustanovenia

1) Toto VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina, bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 6.2.2013 uznesením č. 12/2013-MsZ.

2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

3) Poskytnutie dotácií sa v zmysle tohto VZN prvýkrát vykoná v roku 2014 na základe žiadostí doručených mestu Krupina v roku 2013 v zmysle tohto VZN.

4) Doručovanie žiadostí a poskytovanie dotácií v roku 2013 sa riadi doterajším predpisom VZN 5/2011.

5) VZN 5/2011 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta sa týmto ruší k 31.12.2013.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Príloha k VZN: Formulár - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2013 a ďalšie roky.

midle_bottom


side_bottom