• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 02/2006


Mesto Krupina v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta

č. 2/2006

o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krupina na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy


Týmto nariadením sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na dopravu, príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, príspevku na tvorbu úspor, príspevku na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti, príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe.1)

Článok 2
Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

 1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktoré bolo odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Krupina:
  • môže poskytnúť príspevok na dopravu za účelom návštevy dieťaťa /resp. detí/ v DeD
  • poskytuje príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov
  • poskytuje príspevok na tvorbu úspor
 2. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktoré bolo odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Krupina môže poskytnúť finančné prostriedky na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti


DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV

Článok 3
Príspevok na dopravu

 1. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
  • majú trvalý pobyt v meste Krupina 2)
  • prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo preukážu písomným stanoviskom príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené a akreditovaného subjektu v prípade, že tento s oprávneným žiadateľom príspevku pracuje
  • príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom o životnom minime za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
  • predložia písomné vyjadrenie detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky
 2. O poskytnutí príspevku na dopravu rozhoduje primátor mesta Krupina na základe žiadosti oprávneného žiadateľa
 3. Rozhodnutím sa povoľuje max. 6 ciest v príslušnom kalendárnom roku, pre 1 osobu
 4. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi do výšky cestovného lístka tam a späť na prostriedky hromadnej dopravy až po predložení platného cestovného lístka z Krupiny do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené pre osobu, ktorá návštevu vykoná ( pre 1 osobu )
 5. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené najskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku
 6. Za príjem na účely určenia súm životného minima sa podľa zákona o životnom minime č. 601/2003 Z.z. nepovažujú jednorázové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov 3), peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, okrem príspevku na opatrovanie, jednorázová dávka v hmotnej núdzi4)), štipendiá


Článok 4
Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov

 1. Mesto Krupina vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov , ak rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa majú trvalý pobyt v meste Krupina, alebo dieťa má obvyklý pobyt v meste Krupina a zároveň sa na jeho území zdržiavalo najmenej jeden rok pred umiestením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
 2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove
 3. Oprávneným žiadateľom príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
  • majú trvalý pobyt v meste Krupina
  • dieťa, na ktoré je žiadaný príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Krupina a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
  • majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov, ktorý preukáže písomným projektom o úprave a obnove rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
 4. Z predloženého projektu musí vyplývať, že rodinné pomery oprávneného žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do jedného roka od umiestnenia do detského domova, mohol oprávnený žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí
 5. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa, alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe žiadosti po predložení projektu oprávneným žiadateľom, po posúdení účelnosti v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania pri MsZ v Krupine, na návrh rozhodne primátor mesta Krupina
 6. Mesto Krupina poskytne schválenú finančnú čiastku na základe žiadosti a predloženého projektu oprávnenému žiadateľovi, ktorú použije na uhradenie faktúry za vopred objednaný tovar alebo služby v zmysle prílohy č. 1. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však vo výške preukázaných priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove. Mesto takto postupuje až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej rozhodnutím primátora mesta Krupina
 7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku, alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený v predloženom projekte, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie
 8. Ak oprávnený žiadateľ do 6 mesiacov od umiestenia dieťaťa v detskom domove nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov, alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na udelenie príspevku, môže na návrh komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania pri MsZ v Krupine primátor rozhodnúť o použití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti


Článok 5
Príspevok na tvorbu úspor

 1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa, alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa, alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, Mesto Krupina poukazuje mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý je majetkom maloletého dieťaťa, príspevok na tvorbu úspor
 2. Mesačná výška príspevku na tvorbu úspor je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove
 3. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania pri MsZ v Krupine primátor mesta Krupina


TRETIA ČASŤ

Článok 6
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom, fyzickým a právnickým osobám

 1. Mesto Krupina môže poskytovať v zmysle §-u 88, odst. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa toho zákona :
  • akreditovanému subjektu
  • fyzickej osobe alebo právnickej osobe5)
 2. Finančný príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti oprávneného žiadateľa podanej do 31. júla predchádzajúceho kalendárneho roka
 3. Písomná žiadosť musí obsahovať:
  • základné identifikačné údaje o žiadateľovi
  • právnické osoby - výpis obchodného registra alebo iný doklad o registrácii
  • doklad o akreditácii u akreditovaných subjektov
  • stručná charakteristika činnosti žiadateľa
  • informácia o projekte, na ktorý majú byť finančné prostriedky poskytnuté
  • finančný rozpočet projektu (celkové náklady, požadovaný finančný príspevok)
  • rozpis zdrojov financovania
 4. Písomné žiadosti podáva oprávnený žiadateľ na Mestský úrad – odbor sociálnych vecí a zdravia
 5. Po schválení rozpočtu mesta prerokuje žiadosti komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
 6. Po ich prerokovaní v komisii predloží odbor sociálnych vecí a zdravia žiadosti na schválenie:
  • primátorovi – finančný príspevok do 10.000,-Sk
  • mestskej rade – finačný príspevok do 40.000.-Sk
  • mestskému zastupiteľstvu – finančný príspevok nad 40.000,-Sk
 7. Odbor sociálnych vecí a zdravia písomne informuje žiadateľov o vybavení žiadosti do 15 dní od jej schválenia príslušným orgánom
 8. Finančný príspevok sa žiadateľovi poskytuje po jeho schválení príslušným orgánom vo forme zmluvy
 9. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
  • predmet zmluvy
  • spôsob platby
  • iné dohodnuté podmienky
  • záverečné ustanovenia
 10. Vypracovanie zmlúv a ich evidenciu zabezpečuje odbor sociálnych vecí a zdravia
 11. Finančný príspevok môže byť oprávnenému žiadateľovi poskytnutý raz ročne


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7
Spoločné ustanovenia

 1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohoto nariadenia sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005
 2. Mesto Krupina si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si Mesto Krupina vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu
 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina


Mgr. Ján Hambacher
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom