• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 02/2004


Na spoločnom stretnutí primátorov, starostiek a starostov okresu KRUPINA podľa §-u 20, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 2/2004

o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby

Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy


Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) upravuje:
spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za opatrovateľskú službu podľa §-u 15, zákona č. 195/1998 Z.z.

Druhá časť
PODMIENKY A POSTUP PRI POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY


1. Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť občanom okresu KRUPINA na základe písomnej žiadosti doručenej na každý mestský alebo obecný úrad, alebo na Spoločný obecný úrad – Spoločnú obecnú úradovňu Krupina.

Žiadosť musí obsahovať:

a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka) v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,
b) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o zdravotnom stave,
c) majetkové pomery (dokladovať výpisom z listu vlastníctva, výpisom z účtu a pod.),
d) vyhlásenie občana, že nepoberá príspevok na osobnú asistenciu alebo príspevok za opatrovanie z okresného úradu,

1. Mestský úrad na základe podanej žiadosti vykoná návštevu v rodine.

2. Na základe osobného dohovoru so žiadateľom sa určí objektívny rozsah úkonov opatrovateľskej služby ak je potrebná.

3. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana prostredníctvom opatrovateľov v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 15.00 hod.

4. Opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovatelia, s ktorými Spoločný obecný úrad – Spoločná obecná úradovňa Krupina uzatvára pracovný pomer, dohodu o pracovnej činnosti.

5. Opatrovateľskú službu nemôžu vykonávať blízky rodinní príslušníci: manžel, manželka, deti, rodičia, starí rodičia, súrodenci, zať, nevesta.

6. Spoločný obecný úrad – spoločná obecná úradovňa KRUPINA o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu vydá písomné rozhodnutie.

Tretia časť
Spôsob určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady

§ 3
Predmet úpravy


1. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je uvedená v prílohe č. 1.

2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných životných úkonov, nevyhnutných práv v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.

3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v súlade s § 42, zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z.z.

4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje najneskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5. Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba sa časť úhrady vráti, alebo tento občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu poskytnutých nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpenia kontaktu so spoločenským prostredím v kalendárnom mesiaci najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia

§ 4


1. Všeobecne záväzné nariadenie o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Spoloým obeým úradom – Spoločnej obecnej úradovne Krupina bolo v súlade s § zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené na spoločnom stretnutí primátorov, starostiek a starostov okresu Krupina dňa 1.4.2004 uznesením č. 14/2004.

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba uznesením na spoločnom stretnutí primátorov, starostiek a starostov okresu Krupina.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 17.4.2004.

4. Mestské zastupiteľstvo v Krupine schválilo toto VZN uznesením č. 59/2004-MsZ na zasadnutí konanom dňa 31.3.2004.

Dátum vyvesenia: 2. apríla 2004

Mgr. Ján H a m b a c h e r
primátor mestaPRÍLOHA č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2004


Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím poskytovaním v rámci opatrovateľskej služby

1. Nevyhnutné životné úkony

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC - Sk/deň 13,- Sk
b) kúpanie, vrátanie umytia vlasov - Sk/deň 8,- Sk
c) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pitia - Sk/deň 8,- Sk
d) dohľad - Sk/deň 8,- Sk

2. Nevyhnutné práce v domácnosti

a) donáška uhlia, dreva vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie - Sk/deň 12,- Sk
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti, samostatné vybavovanie záležitostí opatrovaného - Sk/deň 12,- Sk
c) práce spojené s udržiavaním v domácnosti - Sk/deň 45,- Sk
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu a večere - Sk/deň 15,- Sk
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne - Sk/kg 5,- Sk

3. Zabezpečenie kontaktu s vonkajším spoločenským prostredím

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, predpis liekov, sprievod do a zo školy, zamestnania a sociálnych zariadení - Sk/deň 5,- Sk
b) sprievod na kultúrne a iné podujatia, vychádzky - Sk/deň 7,- Sk

Spolu: 143,-Sk
midle_bottom


side_bottom