• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 02/2003


Mestské zastupiteľstvo v Krupine v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 2/2003

o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí

§ 1


1) Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len "podujatie") sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia

e) tanečné zábavy, ľudové veselice, plesy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

2) Pre účely VZN sa podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické podujatie, cirkusové a varietné predstavenia.

3) Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

§ 2


Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

§ 3


1) Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu.

2) V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľov, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí.

3) Oznámenie určené mestu treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť mestu písomne a bezodkladne.

4) Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania podľa osobitných predpisov1) sa môžu dohodnúť s mestom na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

§ 4


1) Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, mesto môže navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.

2) Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo vážne nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva, alebo konanie podujatia by bolo v rozpore s týmto VZN.

3) Na území k.ú. Krupina sa zakazujú akcie, pri ktorých v minulom období dochádzalo k poškodzovaniu majetku mesta, občanov, fyzických a právnických osôb a k porušovaniu verejného poriadku.

4) Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní.2) Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

§ 5


1) Usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

2) Pre podujatie uvedené v § 1, odsek 1, písmeno b) a e) a je stanovená doba konania podujatia v čase letných prázdnin do 01. hodiny, v ostatnom čase do 24. hodiny, s tým, že toto obmedzenie platí pre otvorené priestranstvá (Tržnica, Hont, námestie). Prednosta MsÚ môže udeliť výnimku.

3) Zakazuje sa predaj alebo podávanie alkoholických nápojov alebo inak umožňovať ich používanie počas diskoték určených pre osoby mladšie ako 18 rokov.

4) Usporiadateľ ak vyberá vstupné, je povinný každému účastníkovi podujatia vydať platnú vstupenku.

5) Usporiadateľ zodpovedá za propagáciu podujatia a je povinný rešpektovať VZN mesta Krupiny č. 18/1996.

§ 6


1) Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.

2) Osoby, ktoré mesto výkonom dozoru písomne poverilo (ďalej len "dozorný orgán") upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto VZN môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú právne normy a predpisy, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že nebolo oznámené mestu, alebo je v rozpore so zákonom alebo týmto VZN.

3) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia, alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa doručí usporiadateľovi podujatia do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

§ 7


1) Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže mesto za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto VZN, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.3)

2) Usporiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, môže mesto za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto VZN za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za iné porušenie povinností usporiadateľa uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.3)

Nedeliteľnou súčasťou tohto VZN je zoznam osôb a funkcií, ktoré sú oprávnené písomným poverením vykonávať oprávnenia dozorného orgánu (Príloha k VZN č. 1).

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 8/1995, v znení neskorších zmien a doplnení.

VZN č. 2/2003 bolo prijaté uznesením mestského zastupiteľstva č. 137/2003-MsZ počtom 12 hlasov z 12 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

V Krupine dňa: 25.6.2003

Nadobudlo právoplatnosť dňa: 11.7.2003

Dátum vyvesenia: 26.6.2003

Mgr. Ján Hambacher
primátor mesta1) Zák. č. 105/90, 455/91
2) Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
3) Zák. č. 372/1990 Zb.
midle_bottom


side_bottom