• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 01/2016


Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina.

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina podľa zmien a doplnkov č. 10.

Záväzné regulatívy sú vymedzené formou zmien a doplnenia do záväzných regulatívov záväznej časti ÚPN mesta Krupina, ktorá bola vyhlásená VZN č. 1/2004 v znení neskorších zmien a doplnkov (Doplnok č. 1, Doplnok a zmena č. 2, Zmena a doplnok č. 3, Zmena a doplnok č. 4, Zmeny a doplnky č. 5, Zmeny a doplnky č. 6, Zmeny a doplnky č. 7 a Zmeny a doplnky č. 9, ktoré boli vyhlásené VZN č. 7/2006, č. 3/2007, č. 5/2008, č. 8/2010, č. 3/2011, č. 5/2012, č. 5/2013 a č. 9/2014).

§ 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia

Do textu regulatívov sa dopĺňa nasledovné:

Lokalita 2/O Prednádražie

 • lokalita je určená pre umiestnenie objektov občianskej vybavenosti so zameraním na obchod a služby
 • funkčné využitie lokality musí pokrývať nároky na základnú občiansku vybavenosť (predajňa potravín) pre susediace obytné územia
 • priestorové usporiadanie zástavby lokality musí rešpektovať severo – južnú kompozičnú os zastavanej časti sídla
 • jednotlivé objekty zástavby umiestňovať rovnobežne s ulicami M.R. Štefánika a Železničná
 • zástavba lokality svojím charakterom musí vytvárať samostatný mestský blok
 • podlažnosť zástavby musí rešpektovať výškové zónovanie zastavanej časti sídla, plynulo klesajúce od centrálnej mestskej zóny k južnej priemyselnej časti

§ 2

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

Do textu regulatívov sa dopĺňa nasledovné:

Lokalita 2/O Prednádražie

 • v lokalite je prípustné umiestňovať nasledovné doplnkové funkcie k objektom obchodu a služieb: zariadenia verejného stravovania (reštaurácia, rýchlo-občerstvenie, kaviareň, cukráreň), zariadenia správy a riadenia, banka, pošta, telekomunikačné služby, kultúrne zariadenia (kino), výchovno – vzdelávacie zariadenia, zariadenia pre oddych a zábavu, zdravotnícke a sociálne služby, skladové priestory, úrovňové a podzemné parkoviská
 • v lokalite je za obmedzujúcich podmienok prípustné umiestňovať drobné výrobné zariadenia a prevádzky potravinárskeho charakteru, ktoré nemajú negatívy vplyv na životné prostredie a okolitú bytovú zástavbu
 • v lokalite je neprípustné umiestňovať výrobné, poľnohospodárske, dopravné a priemyselné prevádzky s negatívnym vplyvom na životné prostredie a okolitú bytovú zástavbu
 • koeficient zastavania pozemku objektmi je určený na 50%
 • maximálna podlažnosť zástavby je určená na 3.n.p.

§ 3

Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia

Do textu regulatívov sa dopĺňa nasledovné:

Lokalita 2/O Prednádražie

 • dopravné napojenie novej zástavby lokality navrhovať pripojením na jestvujúce komunikácie, ulicu M.R. Štefánika a Železničná
 • súčasťou zástavby musí byť vytvorenie odpovedajúceho počtu parkovacích miest v súlade s STN 736110/Z1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií
 • napojenie zástavby na inžinierske siete navrhovať pripojením na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí trasovaných v uliciach M.R. Štefánika a Železničná
 • pre zásobovanie zástavby elektrickou energiou vybudovať betónovú kioskovú trafostanicu

§ 4

Zásady a regulatívy – zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívanie prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

Do textu regulatívov sa dopĺňa nasledovné:

Lokalita 2/O Prednádražie

 • nespevnené plochy zástavby je potrebné dotvoriť sadovými úpravami, ktoré zvýšia estetickú hodnotu prostredia
 • v súlade s STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií realizovať výsadbu vysokej zelene v počte 1 strom na 4 parkovacie miesta na parkoviskách so stojiskami vo viacerých radoch za sebou

§ 5

Zásady a regulatívy – starostlivosti o životné prostredie

Do textu regulatívov sa dopĺňa nasledovné:

Lokalita 2/O Prednádražie

 • splaškové odpadové a dažďové vody z navrhovaných objektov a spevnených plôch odvádzať do jestvujúcej združenej kanalizácie
 • dažďové vody z parkovísk prečistiť v ORL a odvádzať do jestvujúcej združenej kanalizácie
 • vykurovanie objektov navrhovanej zástavby riešiť napojením na plyn
 • spevnené plochy navrhovať kvôli obmedzeniu znečistenia ovzdušia prašnosťou s pevným povrchom

§ 6

Vymedzenie zastavaného územia obce k dátumu

Text regulatívov sa nemení

§ 7

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Text regulatívov sa nemení

§ 8

Určenie, na ktoré časti je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Text regulatívov sa nemení

§ 9

Plochy pre verejnoprospešné stavby na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny a pre obstaranie územného plánu zóny

Text regulatívov sa nemení

§ 10

Zoznam verejnoprospešných stavieb

z podkapitoly Verejnoprospešné stavby dopravné sa vypúšťa:

 • výstavba autobusového nádražia

do podkapitoly Verejnoprospešné stavby pre elektrickú energiu, plyn a telekomunikácie sa dopĺňa:

 • výstavba trafostanice pre objekt občianskej vybavenosti so zameraním na obchod a služby v lokalite 2/O Prednádražie

§ 11

Schéma záväzných častí riešenia

Text regulatívov sa nemení

§ 12

Všeobecne záväzné nariadenie č. o záväznej časti ÚPN mesta Krupina – Zmeny a doplnky č. 10 je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 1/2004 o záväznej časti ÚPN mesta Krupina v znení jeho neskorších zmien a doplnkov vyhlásených VZN č. 7/2006, č. 3/2007, č. 5/2008, č. 8/2010, č. 3/2011, VZN č. 5/2012, č. 5/2013 a VZN č. 9/2014.

Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2004, č. 7/2006, č. 3/2007, č. 5/2008, č. 8/2010, č. 3/2011, č. 5/2012, č. 5/2013 a č. 9/2014 ostávajú v platnosti. ÚPN mesta Krupina – Zmeny a doplnky č. 10 je uložený na Mestskom úrade v Krupine, oddelení výstavby, ŽP a RR, na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Krupina a na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore výstavby a bytovej politiky.

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine na svojom zasadnutí dňa 07.03.2016 uznesením č. 41/2016 - MsZ.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

VZN schválené: 07.03.2016
VZN vyhlásené: 10.03.2016

midle_bottom


side_bottom