• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 01/2015


Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina

č. 1/2015

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina.

Mestské zastupiteľstvo v Krupine vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 , § 114 ods. 6, §116 ods.6, § 140 ods .9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina.

2) Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách a v školských zariadeniach:

a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b/ príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

d/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a režijných nákladov

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa následovne:

a/ dieťa od 2 do 3 rokov 33 €

b/ dieťa od 3 do 5 rokov 12 €

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky.

4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5) Príspevok podľa odseku 1, 4 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.

Článok 3

Príspevok v základnej umeleckej škole

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba mesačne:

a/ pre individuálne štúdium v hudobnom odbore sumou 8 EUR

b/ pre skupinové štúdium vo výtvarnom odbore sumou 5 EUR

c/ pre prípravné štúdium v hudobnom odbore sumou 5 EUR

d/ pre skupinové štúdium v tanečnom odbore sumou 5 EUR (deti vo veku od 6 – 15 rokov)

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom dospelej osoby v základnej umeleckej škole prispieva dospelá osoba mesačne sumou

 • bez pravidelného príjmu 8 EUR
 • s pravidelným mesačným príjmom 10 EUR

3) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 5 EUR.

2) Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 5

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca žiaka pre rok 2015 mesačne sumou podľa prílohy č. 1 na príslušný kalendárny rok a každý ďalší rok podľa schválených príloh k tomuto VZN.

2) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení a po súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby.

3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
desiata obed olovrant Cena potravín hradená rodičom Príspevok rodiča na režijné náklady Úhrada rodiča spolu
0,28 0,68 0,23 1,19 0,20 1,39

 

Základná škola
(obed)
Cena potravín hradená rodičom žiaka - obed Príspevok rodiča na režijné náklady Úhrada rodiča spolu
Stravníci
od 6-11 rokov
1,01 € 0,20 € 1,21 €
Stravníci
od 11-15 rokov
1,09 € 0,20 € 1,29 €
Stravníci
od 11-15 rokov
Športová trieda
1,29 € 0,20 € 1,49 €

 

Základná škola
desiata
Cena potravín hradená rodičom žiaka - desiata Príspevok rodiča na režijné náklady Úhrada rodiča spolu
Stravníci
od 6-11 rokov
0,50 € 0,20 € 0,70 €
Stravníci
od 11-15 rokov
0,50 € 0,20 € 0,70 €

 4) Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,19 € aj režijné náklady vo výške minimálne 1,20 €, najviac však vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

Cudzí stravníci a zamestnanci Cena potravín hradená zamestnancom a cudzím stravníkom Príspevok na režijné náklady Úhrada stravy cudzí stravníci a zamestnanci
obed - € 1,19 € 1,20 € 2,39 €

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1) Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi príslušných škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov na školách.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Krupine dňa 11.2.2015 uznesením č. 71/2015-MsZ

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta

4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN sa ruší a účinnost stráca VZN č. 1/2012 vrátane jeho všetkých dodatkov.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18.02.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa: 05.03.2015

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina.

midle_bottom


side_bottom