• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 01/2010


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 1/2010

o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina

Mesto Krupina v zmysle § 6zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 20 ods.2 a 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina.

§ 1

Úvodné ustanovenia

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina

§ 2

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa musí uskutočniť v termíne od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

§ 3

Určenie miesta a času zápisu

Mesto Krupina určuje pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne:

 1. zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v priestoroch všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina v jednotnom termíne od 15.1. do 15.2. v príslušnom roku, v pracovných dňoch v čase od 13.00 hod. do 17.30 hod.
 2. Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa môže zapísať dieťa do I. ročníka iba na jednu školu.
 4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť pri zápise osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa.

b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

§ 4

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ Krupina č. 18/2010 dňa 27. januára 2010.

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.

Vyvesené: 28. januára 2010

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

midle_bottom


side_bottom