• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 01/2004


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11, ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 27ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 1/2004

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Krupina.

§ 1


1. Vyhlasuje za záväznú časť návrhu Územného plánu mesta Krupina. Priestorové vymedzenie návrhu územného plánu mesta Krupina je v prílohe č. 1.

2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a plochy určené na verejnoprospešné stavby sú záväznou časťou Územného plánu mesta Krupina s sú uvedené v prílohe č. 2

§ 2


Dokumentácia schváleného Územného plánu mesta Krupina je uložená a je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Krupine a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici.

§ 3


Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 4/2004 - MsZ zo dňa 28.1.2004

Toto VZN nadobúda právoplatnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve a účinnosť 30-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Dátum vyvesenia: 2.2.2004

Mgr. Ján H a m b a c h e r
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom