• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 01/2003


Mestské zastupiteľstvo v Krupine v zmysle zákona č.369/90 Zb. § 6, o obecnom zriadení v znení jeho noviel a doplnkov, v súlade so zákonom č. 116/90 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 18/96 Z.z. NR SR o cenách a Vyhlášky č.465/91 Zb. MF SR v platnom znení stanovilo podmienky nájmu a predaja pozemkov, minimálnu výšku nájmu a predaja pozemkov a odsúhlasilo

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 1/2003

o minimálnej cene nájmu a predaja pozemkov

Článok I.
Rozsah platnosti


Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky:
 • dočasného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú dané do nájmu na podnikanie a na iné účely a minimálne ceny prenájmu
 • užívania pozemkov zabraté pod miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú majetkoprávne vysporiadané
 • odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta a minimálne ceny

 • Článok II.
  Rozčlenenie územia mesta za účelom stanovenia výšky nájmu


  Územie mesta bolo rozčlenené pre stanovenie výšky nájomného za pozemky do nasledovných zón:

  Zóna I.

  Svätotrojičné námestie, Partizánska, Čs.Armády, Kuzmányho, Obchodná, A. Kmeťa, Bernolákova, nám. SNP, Koháryho rad, Šoltésovej - popod starý cintorín, Bočkayho nám., Sládkovičova, Hajdúsky rad, 29.augusta, Školská, Štefánikova- od Rozvoja po Jesenského, Jesenského, Malinovského, Majerský rad

  Zóna II.

  Pribinova, Plavárenská, Slnečná, Dionýza Štúra, Sencovka, Priemyselná - po križovatku pri moste Quercus, Mlynská, Železničná, Hviezdoslavova, Bebravská, Fraňa Kráľa, Záhradná, Kalinčiakova - po križovatku na Líšku, Šoltésovej - po obidvoch stranách starého cintorína, Saská, Za Baštou, Nová, Horná, Prostredná, Palánková, Gliarska

  Zóna III.

  Zvolenská, Jána Bottu, Ivana Krasku, Krupinica, Nad mestom, Štrampľoch, Tanistravár, Biely Kameň, Nad kotlom, Priemyselná, Husársky most, Tehelná, Osloboditeľov, Kalinčiakova - od križovatky na Líšku, Starohorská, Tajovského, Ivana Krasku - od križovatky na katastrálny úrad

  Zóna IV.

  Lazy patriace mestu: Líška, Stará Hora, Vajsov, Starý Háj, Nová Hora, Vĺčok, Tepličky, Kňazova Dolina, Kopanice, Vartovka, Hozník, Briač, Okrúhla Hora, Červená Hora, Bebrava, Havran, Čierne Blato, Fitzberg, Holý Vrch

  Článok III.
  Nájom za pozemky


  1/ Ustanovenia tohto článku upravujú užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta pre účely:

  a/ podnikania

  b/ poľnohospodárskej prvovýroby

  c/ lesnej pôdy /lesy/

  d/ rekreačné účely

  e/ záhradkárske účely a dočasné stavby pre poľnohospodársku prvovýrobu

  f/ prenájom pozemkov na umiestnenie plechových garáží, prípadne panelových garáží

  g/ nájom za umiestnenie reklamy

  h/ nájomné za pozemky zabraté pod miestne komunikácie

  ch/ prenájom pozemkov na dočasné umiestnenie dreva

  2/ Sadzby nájomného s prihliadnutím na účel využitia:

  1/a Pozemky na podnikanie - dočasné stavby

  I. zóna: 80,-Sk / m2 / rok
  II. zóna: 60,-Sk / m2 / rok
  III. zóna: 40,-Sk / m2 / rok
  IV. zóna: 20,-Sk / m2 / rok

  1/b Pozemky na poľnohospodársku prvovýrobu pri uzatváraní zmlúv sa prihliada na dobu nájmu:

  - na 1-4 roky 350,- Sk / ha / rok
  - na 5 rokov a viac 220,56 Sk / ha / rok

  1/c Lesy a lesná pôda 99/1993 Z.z. na výkon práva poľovníctva výška nájomného sa stanoví dohodou v zmysle zák. 99/1993 Z.z., pričom sa prihliada na ekonomické ukazovatele dosiahnuté v predchádzajúcom hospodárskom období /podľa LHP/

  1/d Pozemky na rekreačné účely Výška ročného nájomného za pozemky zastavané stavbami pre individuálnu rekreáciu sa stanoví v zmysle vyhlášky MF SR č.465/91 Zb. v znení zmien a doplnkov. V zmysle § 17 ods. 2 sa výška ročného nájmu stanovuje:

  a/ max. 9,50 Sk/m2 - ak je stavba umiestnená na lesnom pozemku
  b/ max. 4,0 Sk/m2 - ak je stavba umiestnená na iných ako lesných pozemkoch 1/e Pozemky na záhradkárske účely a dočasné stavby na poľnohospodársku prvovýrobu Výška ročného nájomného za účelom zriadenia záhradky sa stanovuje v zmysle vyhlášky č. 465/91 Zb. v znení neskorších práv. predpisov, § 17 ods.1/písm.d/ a to max. 3,-Sk/m2

  1/f Pozemky na prenájom pod plechové alebo panelové garáže

  Výška ročného nájomného za 1 garážový box je:

  5 000,-Sk - I. zóne
  2 500,-Sk - ostatné zóny

  1/g Pozemky na prenájom umiestnenia reklamy Ročný nájom za pozemky na ktorých sú umiestnené reklamy, pričom za zabratú plochu sa považuje skutočne zabratá plocha je 1 000,-Sk/m2. Ak je reklama umiestnená na stĺpoch, výška ročného nájmu je 1 500,-Sk za jeden stĺp Reklamy umiestnené na budovách vo vlastníctve mesta a iných zariadeniach je 1 000,-Sk za každý začatý m2/rok.

  1/h Nájom za pozemky zabraté pod miestne komunikácie Daňové povinnosti za súkromné pozemky zabraté pod miestne komunikácie riešiť nájomnou zmluvou, pričom ročná výška nájmu bude zodpovedať ročnej výške dane.

  1/ch Prenájom pozemkov na dočasné uskladnenie dreva

  Ročné nájomné sa určuje na výšku:

  1,-Sk/m2 - extravilán
  3,-Sk/m2 - intravilán

  Článok V.
  Predaj pozemkov


  1/predaj pozemkov v intraviláne:

  a/ pozemky zastavané a majetkoprávne nevysporiadané
  b/ pozemky zaužívané pri rodinných domoch ako záhrady, predzáhradky
  c/ pozemky pod výstavbu garáže
  d/ pozemky pod výstavbu rodinných domov
  e/ pozemky na účely podnikania

  2/ pozemky v extraviláne na poľnohopodársku prvovýrobu

  1a/ Pozemky zastavané a majetkoprávne nevysporiadané

  Pozemok odpredať vlastníkovi stavby cenou podľa veku stavby:

  15 rokov a viac - 30,-Sk/m2
  10-15 rokov - 60,- Sk/m2
  10 rokov a menej - 100,-Sk/m2

  1b/ Pozemky zaužívané pri rodinných domoch ako záhrady, predzáhradky

  Pozemok využívaný ako záhrada:

  do 200 m2 - 80,-Sk/m2
  viac ako 200 m2 - 150,-Sk/m2

  Pozemok využívaný ako predzáhradka: 50,-Sk/m2 - osobitne riešiť cenu predávaných pozemkov svahovitých a neúrodných

  1c/ Pozemok pod výstavbu garáže

  Pozemok pod výstavbu garáže minimálna cena 150,-Sk/m2

  1d/ Pozemok pod výstavbu rodinného domu

  Pozemok pod výstavbu rodinného domu podľa pripravenosti na výstavbu:

  - s inžinierskymi sieťami - minimálna cena 200,-Sk/m2
  - bez inžinierskych sietí - minimálna cena 150,-Sk/m2

  1e/ Pozemky na účely podnikania

  Pozemky zverejniť spôsobom obvyklým pre MsÚ / vývesná skriňa, kábelová televízia, noviny/

  Pozemky odpredávať na základe cenovej ponuky

  minimálna cena: 150,-Sk/m2

  2/ Pozemky v extraviláne na poľnohospodársku prvovýrobu

  minimálna cena: 20,-Sk/m2

  Článok VI.
  Poplatky za kolaudačné rozhodnutia - mimo zákona


  Poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia pre MsÚ - 100,-Sk

  Článok VII.
  Spoločné ustanovenia


  1/ Ostatné podmienky užívania a predaja pozemkov neupravené v tomto VZN určí prenajímateľ a predávajúci v nájomnej zmluve a kúpnej zmluve.

  2/ Prenajímateľ má právo vstupovať na prenajaté pozemky za účelom vykonávania kontroly.

  Článok VIII.
  Záverečné ustanovenia


  1/ Zmeny a doplnky k tomuto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krupine.

  2/ Toto VZN bolo schválené MsZ v Krupine na jeho 11 zasadnutí dňa 21.5.2003 uznesením č. 96/2003 - MsZ

  3/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 6.6.2003

  Dátum vyvesenia: 23.5.2003

  V Krupine, dňa: 22.5.2003

  Mgr. Ján H a m b a c h e r
  primátor mesta K r u p i n a
  midle_bottom


  side_bottom