Profil verejného obstarávateľa
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1763546                tlačiť článok  Tlač

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Krupina

Sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Vazan, primátor

Mesto Krupina je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Mesto Krupina vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Referent verejného obstarávania:

Ing. Norbert Kemp
e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
t.č.: +421 905 755 890Súvisiace odkazy: Aktuálne výzvy, Ukončené verejné obstarávania, Súhrnné štvrťročné správy, Elektronické aukcie, Smernica pre verejné obstarávanie, Podlimitné zákazky - zverejňovanie,
midle_bottom


side_bottom