Primátor mesta
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2020252                tlačiť článok  Tlač

Primátor mesta

Ing. Radoslav Vazan Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta
tel.: 045 55 50 311
mobil: 0907 886 866
fax: 045 55 50 325
e-mail: primator()krupina.sk

Sekretariát primátora mesta
e-mail: krupina()krupina.sk

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý

a) priamo riadi

- zástupcu primátora,
- prednostu,
- náčelníka mestskej polície,
- riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,

b) schvaľuje

- vnútorné riadené dokumenty,
- platové náležitosti zamestnancov,
- iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok),
- systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
- pracovné náplne pracovníkov

c) rozhoduje

- vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
- o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
- o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,

d) predkladá

- mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,

e) vydáva

- riadiace akty,
- štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,

f) vykonáva

- obecnú správu,
- hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

g) uzatvára

- pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
- zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

h) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

i) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

j) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

k) udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,

l) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstveSúvisiace odkazy: Základné údaje, Mestské zastupiteľstvo, Smernice, Mestská rada, Komisie pri MsZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Hlavný kontrolór, Poslanci MsZ, Rokovací poriadok MsZ, Štatút mesta Krupina, Legislatíva, Zasadnutia MsZ, Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta, Zásady odmeňovania poslancov, Výročné správy, Rokovací poriadok komisií, Zástupca primátora mesta, Zásady Mesta Krupina,
midle_bottom


side_bottom