Prevod a prechod majetku
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 519872                tlačiť článok  Tlač

Prevod a prechod majetku

Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Krupina previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.


Prevod majetku zverejnený dňa: 17.01.2011PRÁVNY TITUL: Kúpna zmluva č. 10132010-II
OZNAČENIE VECI:

 

 • parc. KN-C č. 266/54 o výmere 70 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krupina
 • parc. KN-C č. 266/55 o výmere 54 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krupina

NADOBÚDATEĽ: Vlastníci bytov v obytnom dome č. 871/4, 963 01 Krupina
DÁTUM PREVODU a PRECHODU: 06.10.2010
PRÁVNY TITUL: Kúpna zmluva č. 10142010-II
OZNAČENIE VECI:

 

 • parc. KN-C č. 1741/2 o výmere 4 m2, záhrada, k.ú. Krupina
 • parc. KN-C č. 1747/4 o výmere 201 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krupina

NADOBÚDATEĽ: Cesnak Ján a manželka Irena, rod. Mahútová, 962 41 Bzovík č. 143
DÁTUM PREVODU a PRECHODU: 05.11.2010
PRÁVNY TITUL: Darovacia zmluva č. 15022010
OZNAČENIE VECI:

 

 • parc. KN-E č. 8129 o výmere 2005 m2, orná pôda, k.ú. Krupina
 • parc. KN-E č. 203/1 o výmere 5 m2, záhrada, k.ú. Krupina
 • parc. KN-E č. 203/2 o výmere 44 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krupina
 • parc. KN-E č. 203/3 o výmere 357 m2, záhrada, k.ú. Krupina
 • parc. KN-E č. 217/5 o výmere 23 m2, trvalý trávny porast, k.ú. Krupina
 • parc. KN-E č. 8127/2 o výmere 1033 m2, orná pôda, k.ú. Krupina

NADOBÚDATEĽ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
DÁTUM PREVODU a PRECHODU: 12.11.2010


ARCHÍV

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

 Súvisiace odkazy: Predaj majetku, Zámer prevodu majetku, Zámer prenájmu majetku, Obchodná verejná súťaž,
midle_bottom


side_bottom