Prednostka mestského úradu
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1895561                tlačiť článok  Tlač

Prednostka mestského úradu

Ing. Eva Lukáčová Ing. Eva LUKÁČOVÁ
prednostka Mestského úradu

tel.:  045 55 50 320
mobil: 0905 965 833
e-mail: prednostka()krupina.sk

Sekretariát prednostu
tel.: 045 55 50 325
mobil: 0905 965 834
fax: 045 55 50 325
e-mail: sekretariat()krupina.sk

 • je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta
 • vedie a organizuje prácu mestského úradu a zodpovedá za jeho činnosť primátorovi

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
 • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
 • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných a administratívno - právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, štatútom mesta Krupina alebo organizačným poriadkom
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou


Súvisiace odkazy: Úradné dni a hodiny, Kontakty zamestnancov MsÚ, Štruktúra mestského úradu, Organizačný poriadok MsÚ,
midle_bottom


side_bottom