Predaj majetku
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 529637                tlačiť článok  Tlač

Predaj majetku

ZVEREJNENÉ: 04.09.2015

Mesto Krupina v zmysle § 9a odst. 1 písm. c.) a odst. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie nehnuteľností:

 • pozemku parcely registra C č. 4872/58 v celkovej výmere 783 m2, druh orná pôda, vedený na LV č. 2952 nachádzajúci sa v katastrálnom území Krupina, vo výlučnom vlastníctve Mesta Krupina. Minimálna cena je stanovená vo výške 22,- Eur/m2.
 • pozemku parcely registra C č. 4872/59 v celkovej výmere 1006 m2, druh orná pôda, vedený na LV č. 2952 nachádzajúci sa v katastrálnom území Krupina, vo výlučnom vlastníctve Mesta Krupina. Minimálna cena je stanovená vo výške 22,- Eur/m2.

V prípade záujmu o odkúpenie nehnuteľností je možné doručiť cenové ponuky v zalepenej obálke s označením „PRIAMY PREDAJ –parcela č. 4872/58 a parcela č. 4872/59“ v lehote do 12,00 hod. dňa 21.9.2015. Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle: 045/5550317 alebo osobne na Mestskom úrade v Krupine. Mesto Krupina nie je viazané došlými ponukami a je oprávnené ponuky odmietnuť, resp. priamy predaj zrušiť.

ZVEREJNENÉ: 20.10.2014

 1. Predmet priameho odpredaja:

ZVEREJNENÉ: 24.02.2012

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: odpredaj budovy so súpisným č. 628 (bývalá pľúcna ambulancia) a parcely KN C č. 1515/1 o výmere 404 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú vedené Správou katastra Krupina, k. ú. Krupina, LV č. 122.

ZVEREJNENÉ: 18.11.2011

 1. Predmet priameho odpredaja: Biochemický analyzátor RX Daytona

ZVEREJNENÉ: 03.11.2011

 1. Predmet priameho odpredaja: budova so s. č. 628 (bývalá pľúcna ambulancia) a priľahlú parcelu KN C č. 1515/1 o výmere 404 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú vedené Správou katastra Krupina, k. ú. Krupina, LV č. 122.

ZVEREJNENÉ: 13.05.2011

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: odpredaj budovy so súpisným č. 628 (bývalá pľúcna ambulancia) a parcely KN C č. 1515/1 o výmere 404 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú vedené Správou katastra Krupina, k. ú. Krupina, LV č. 122.

ZVEREJNENÉ: 06.07.2010

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Krupina, zapísaných na LV č. 2952, vedeného na Správe katastra Krupina

 2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Krupina, zapísaných na LV č. 2952, vedeného na Správe katastra Krupina

 3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: časti parcely registra C č. 401, ktorá je vedená Správou katastra Krupina o výmere 4004 m2, druh pozemku záhrada, k. ú. Krupina, LV č. 189, k odpredaju maximálne 3000 m2


Súvisiace odkazy: Prevod a prechod majetku, Zámer prevodu majetku, Zámer prenájmu majetku, Obchodná verejná súťaž,
midle_bottom


side_bottom