Otázky a odpovede
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 627239                tlačiť článok  Tlač

Otázky a odpovede

OTÁZKA:

Od: Mariana Korčoková, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 19.07.2012

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či mesto plánuje opravu asfaltového ihriska a jeho oplotenia na Železničnej ulici. Je tu pomerne veľa malých detí a oplotenie, z ktorého trčia drôty sú pre ne veľmi nebezpečné. Ihrisko je dosť využívané na futbal, v zime na korčuľovanie a hokej. Ďakujem.Korčoková.

ODPOVEĎ:

Dobrý deň pani Korčoková, priestor ihriska medzi bytovými domami máme v pláne obnoviť v priebehu mesiaca august s tým, že v prvom rade bude odstránené staré pletivo a budú opravené a natreté kolíky, ďalej bude priestor ihriska vyčistený od náletových drevín.

Ihrisko nanovo oplotíme a v spolupráci s vybranou firmou plánujeme opraviť aj asfaltový povrch ihriska. Práce budeme realizovať podľa finančných možností tak, aby sme ich podľa možností v priebehu tohto kalendárneho roka ukončili. Ďalej naši pracovníci postupne opravia chodníky na ul. M.R. Štefánika a na ul. Železničnej, ktoré žiaľ ostali rozbité po plynofikácií bytových domov a nikto ich nedal do poriadku. 

OTÁZKA:

Od: Ján Ďurica, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 13.10.2010

Používam Free WIFI zonu mesta Krupina na prístup na internet. V poslednom období rýchlosť netu zamrza pravdepodobne dodávateľ internetu negarantuje rýchlosť alebo ju spomaluje. Chcem Vás poprosiť aby ste preverili situáciu, prípadne zabezpečili zlepšenie služby /trvalú garantovanú rýchlosť 1024/256 kbits www.merac.sk/, nakoľko mesto pravdepodobne za takúto službu platí a zabezpečuje ju pre svojich občanov.

ODPOVEĎ:

Free WiFi zóna nie je primárne určená na trvalé pripojenie do siete Internet. Slúži na to, aby sa návštevníci a obyvatelia mesta mohli pripojiť na internet na Svätotrojičnom námestí, keď sa potrebujú okamžite dostať k informáciám, a to maximálne v trvaní 120 minút v priebehu 24 hodín (informácie o pripojení vo Free WiFi zóne sú zverejnené na www.krupina.sk/index.php?stranka=wifi_namestie

Firma Detronics, s.r.o. ako technický poskytovateľ WiFI pripojenia nemôže garantovať, že stabilita WiFi linky vo free zóne bude postačujúca v inej vzdialenejšej lokalite ako na Svätotrojičnom námestí. Je veľmi pravdepodobné, že na iných miestach môžu tento signál rušiť iné bezdrôtové siete, ktorých je na území mesta Krupina pomerne veľké množstvo.

OTÁZKA:

Od: Margita Mailenderová, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 21.03.2010, 16:10 hod.

Prajem príjemný deň! Chcem sa opýtať kedy už konečne bude vybudovaná poriadna cesta na Starú Horu - čast Ficberg. Treba si ísť obzrieť súčasný stav cesty. Ďakujem.

ODPOVEĎ:

Dobrý deň pani Mailenderová, úsek cesty od mesta - Starohorskej ulice smerom na Starú horu, až po zastávku pri rodine Seleckých pripravujeme na generálnu opravu v tomto kalendárnom roku. Na najblišie Mestské zastupiteľstvo v mesiaci máj bude predložený zoznam havarijných úsekov ciest s návrhom na ich financovanie a rekonštrukciu. Táto asfaltová cesta je prioritou v rekonštrukciách ciest v tomto roku.

Bohužiaľ mesto Krupina má veľmi obmedzené zdroje na rozvojové aktivity, nakoľko už druhý rok sú mestám a obciam krátené podielové dane zo štátneho rozpočtu a mesto Krupina má na starosti viac ako 70 km asfaltových ciest a oveľa viac štrkových spevnených ciest. Vašu informáciu odovzdám oddeleniu výstavby, živ. prostredia a regionálneho rozvoja a podľa finančných možností sa budeme snažiť Vami spomínanú cestu opraviť, aj keď jej veľká oprava, resp. aj výstavba už prebehla v roku 2007!

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od:
Komu: primátor mesta
Dátum: 07.12.2009, 18:54 hod.

Dobrý deň, mám pripomienky za smeti. Mám 2 deti 4 a 7 ročné a poplatok je neprimeraný. Keď majú zľavu dôchodcovia,tak by mali mať aj deti, zhruba od 3 rokov. Verím tomu, že si to myslia všetci rodičia. Dôchodcovia sú doma, deti sú v škole alebo v škôlke.

ODPOVEĎ:

Správca poplatku v zdaňovacom období kalendárneho roka 2010 postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a podľa VZN mesta Krupina č. 10/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN č. 10/2009 nadobudlo platnosť v plnom rozsahu dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve s účinnosťou od 1.1.2010. Návrh VZN bol zverejnený vyvesením v úradnej tabuli mesta v 15. dňovej lehote pred rokovaním MsZ. V uvedenej lehote nebola uplatnená zo strany občanov mesta žiadna pripomienka (§ 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Zníženie poplatku stanovené v § 9 VZN č. 10/2009 sa týka osôb rôznej vekovej kategórie, vrátane detí, nielen dôchodcov ako uvádzate v pripomienke. Sadzba poplatku bola znížená na základe predložených akceptovateľných dokladov v stanovenom termíne aj osobám, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, študentom, osobám zamestnaným mimo územia trvalého pobytu a osobám, ktoré si hradia poplatok v inej obci.

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s obsahom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krupina č. 10/2009, je zverejnené na stránke www.krupina.sk

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od: Zuzana Oláhová, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 07.09.2009, 15:50

Chcela by som vedieť čo urobíte s mladežou, ktorá sa schádza na koľajniciach za sídliskom Majerský rad. Robia neporiadok , fetujú, pijú alkoholické nápoje väčšinou deti. Veľakrát sú tam aj cez vyučovanie. Preto sa na Vás obraciam aby ste už proti tomu dačo spravili. Keď sa nemôžu schádzať v mesta tak to robia na koľajniciach. Dúfam ,že stým niečo urobíte veď to nie možné aby 14 ročné deti tam pili a fetovali. Veď to je vizitka mesta. A tie psy! Všade serú robte už aj s tým niečo.

ODPOVEĎ:

Vážená pani Oláhová, viem, že Vás konanie našej mládeže v meste Krupina poburuje. Treba uviesť, že ide o problém všetkých miest a obcí na území SR. Naša mestská polícia v Krupine, samostatne, prípadne s Policajným zborom Slovenskej republiky spolupracuje na zmiernení, eliminácii protiprávneho konania každého občana, ktorý sa dopúšťa protiprávneho konania proti platnej právnej úprave a v prípade zistenia páchateľov protiprávneho konania sa postupuje v zmysle platnej legislatívy, teda prípadne vec je hneď na mieste vybavená, či už v blokovom konaní, prípadne spracovaný spisový materiál je zaslaný na konečné riešenie kompetentnému úradu SR /súdy, prokuratúra, obvodné úrady a pod./

Je tiež treba uviesť, že mestská polícia preventívne kontroluje a monitoruje aj miesto koľajníc za Majerským radom a tiež ďalšie lokality, buď to vytipované, prípadne oznámené občanmi. Treba tiež zdôrazniť, že hlavne rodičia detí, by si mali uvedomiť, kde sa ich deti zdržujú, s kým, ako využívajú svoj voľný čas a pod. Nie všetko sa dá ospravedlniť a preto v prípade zistenia páchateľa ktorý koná protiprávne, je tento riešený v zmysle platných právnych noriem ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o priestupkoch, Zákon o rodine, Všeobecne záväzné nariadenia mesta Krupina.

Tejto problematike sa naša mestská polícia v Krupine naďalej bude zaoberať v čo možno najväčšej miere, aby svojim prístupom pri výkone svojich služobných povinností boli nápomocný pri riešení akéhokoľvek zisteného, oznámeného problému na území nášho mesta.

Martin Gabera
náčelník MsP Krupina

OTÁZKA:

Od: Milan Bobák ml., Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 20.02.2009, 19:29

Vazeny pan primator! Na Zeleznicnej ulici č. 7-10 mame mensí problem s mackami jedna sa o pocet 8 ks, zopar susied ich tu zacalo chovat a robia im tu pribytky z krabic priamo pri bytovkach. Otazka casu a macky sa zacnu kotit, takze ten pocet sa zvysi. Pripada mi, ze su aj chore, male deti ich natahuju v rukach a moze sa stat ze aj ochoreju odnich. Pri vyssich teplotach sa siri aj zapach. Dalo by sa prosim Vas urobit nejaky odchyt tychto maciek? Zvierata mam rad ale len do urcitej miery.

ODPOVEĎ:

Dňa 23.2.2009 sme vykonali šetrenie na ul. Železničná, ktorú sme celú obišli a zistili sme, že sa tam kartóny nenachádzajú, zaregistrovali sme len jednu mačku. Medzi vchodmi 8 - 9 boli umelo hmotné mištičky, prázdne. Exkrementy sme nezaregistrovali. Je to opäť citlivá téma, pretože sú hlavné 2 tábory, zástancovia zvierat a druhá skupina ten opak. Krupina nemá žiaden útulok a jeho zriadenie a prevádzka je finančne náročná. Budeme danú ulicu monitorovať.

Treba však doporučiť, aby sa vlastníci bytov, nájomcovia bytov stretli na spoločnej schôdzi, kde si prediskutujú daný problém, skúsia nájsť aj vlastné riešenia, napr. ten kto chce chovať mačičky, nech si napr. zoberie k sebe domov a pod. Je to o komunikácii. Ak bude zaregistrované uhynutie mačky, prípadne viac, bude sa treba obrátiť na veterinára, alebo na regionálnu a veterinárnu správu vo Zvolene, ktorá si prevezme prípadnú vzorku a po rozbore určí spôsob uhynutia. Ak by išlo o besnotu, bude sa to musieť riešiť v spolupráci s daným úradom.

Zatiaľ sú to len domnienky zo strany jedného občana. Keď sme sa pýtali spolubývajúcich danej bytovky, skôr išlo názor, že daná mäsiareň láka rôzne druhy živočíchov k jej blízkosti a nejedná sa len o mačky, ale aj psy, myši, potkany, hmyz a najväčší problém vznikne v teplejšom období, kedy sa bude šíriť aj zápach.

Martin Gabera
náčelník MsP Krupina

OTÁZKA:

Od: marta.lukacova@zoznam.sk
Komu: primátor mesta
Dátum: 16.02.2009, 19:15

Dobrý deň. Pred nejakým časom sa v SNR prejednával návrh o zákaze parkovania na chodníkoch,ale ak sa nemýlim,nebol schválený. V našom meste je tiež dosť ulíc,ktoré majú chodníky len jednou stranou cesty a na nich sú pravidelne celé dni zaparkované vozidlá,takže tak dospelí,ako aj deti musia prechádzať po ceste. Navyše v zimnom období treba chodníky udržiavať,čo je dosť problém,keď je chodník zaprataný autami.Problém je aj v tom,že na chodníku parkujú väčšinou z druhej strany cesty,kde chodník nie je.Pritom každý má vchod do dvora pre svoje auto,ale parkuje na chodníku pred domami druhou stranou cesty. Zo zákona každý majiteľ nehnuteľnosti má chodník udržiavať,aby bol bezpečný,na parkujúcich to však neplatí,oni svojou stranou chodník nemajú,ale autá majú denne odstavené na druhej strane cesty,kde chodníky sú a treba ich udržiavať. Je tu aj ďaľší problém-v zime,keď je do rána chladno a autá sa štartujú za studena,tak výfukové plyny sa prederú aj do izieb,keďže autá odstavené na chodníku sú od okien domov len asi 2 m. Preto sa pýtam,čo s týmto problémom,keď dotyční sa sami nedokážu dovtípiť,že nám znepríjemňujú nielen bývanie,ale aj údržbu chodníka o ktorý sa nemusia starať,pretože nie je pred ich domami?Ak by sme ich na to upozornili,narušia sa susedské vzťahy a sami si to nedokážu uvedomiť. Ďakujem za odpoveď.

ODPOVEĎ:

Pán primátor v súčasnej dobe na mestskej stránke a tiež bude v najbližšom vydaní Hontianskych novín článok, ktorých obsahom je aj to, že od 1.2.2009 je v platnosti nový zákon o cestnej premávke č. 8/2009 zo spresnením problematiky parkovania na chodníkoch. V súčasnej dobe prebieha počas výkonu služby mestskej polície to, že ak sa zistí, že bol spáchaný priestupok proti cestnej premávke, tak vodičov upozorňuje, stým, že je v platnosti nový zákon o cestnej premávke a aby v budúcnosti túto skutočnosť neopomenuli, nakoľko budú musieť byť sankciovaný. Avšak ak ide o vodiča arogantného, opakovaného porušovateľa nebude sa brať ohľad na takúto skutočnosť. Zobrali sme si príklad aj z iných miest, kde takto začali mestský policajti postupovať, aby sa predišlo nervozite a aby mali všetci účastníci cestnej premávke dostatočný čas k preštudovaniu nového zákona a preneseniu jeho platnosti aj v praxi.

Nezabúdame však ani na iné skutočnosti a preto aj v súčasnej dobe udeľujeme sankcie teda blokové pokuty vodičom, ktorý hrubým spôsobom porušili nový zákon a cestnej premávke. Je mi jasné, že niektorý občania sú nespokojný, je treba však poukázať aj nato, že mestská polícia rieši aj iné problémy našich občanov a v niektorých prípadoch ich treba riešiť promptne, prípadne treba vykonávať ďalšie úlohy. Myslím si, že daná osoba mohla byť konkrétnejšia a mohla poukázať aspoň uvedením tabuľky s evidenčným číslom.

Nevadí, náš výkon služby sa bude venovať aj tejto problematike, aby bola uspokojovaná čo najväčšia skupina obyvateľov mesta a ich návštevníkov vedúca k ich spokojnosti. Stáva sa však, že keď niekto poukáže na problém iných sám obdobným spôsobom poruší zákon a potom treba citlivo pristúpiť k vzniknutej situácii, ktorá v niektorých prípadoch je riešená aj uložením blokovej pokuty.

Martin Gabera
náčelník MsP Krupina

OTÁZKA:

Od: nepodpísaný občan, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 16.02.2009, 20:23

Vazeny pan primator. Pisem Vam sice do kolonky problem, je to v podstate ziadost aby si kompetentni, ktori maju na starosti parkovacie miesta vstupili do svedomia a uz konecne konali v tejto veci. t.j. neustale obsadzovanie zaplatenych parkovacich miest koncom stareho a zaciatkom noveho roka. Je v tom zmatok, pretoze sa opakuje situacia ako minuly rok, ze my co mame zaplatene tento rok a chceme aj buduci, vymer o zaplateni dostaneme začiatkom februara a dovtedy nikto nevie kto ma vlastne zaplatene.Preco sa to nemoze zaplatit koncom roka aby sme mali zaplatene od prveho dna nasledujceho roka? Zaroven by som Vas prosil o castejsiu udrzbu napisov SPZ ,lebo neviditelnost napisov je jeden z dovodov obsadzovania. Za vcasnu odpoved vopred dakujem.

ODPOVEĎ:

Zabratie verejného priestranstva za účelom zriadenia vyhradeného parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo Mesto Krupina realizuje na základe rozhodnutia, ktoré je vydané po podaní žiadosti záujemcu o vytvorenie parkovacieho miesta.

Do rozhodnutia sú zapracované podmienky zo súvisiaceho všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa odsúhlasuje mestským zastupiteľstvom vždy koncom roka. Z toho je zrejmé, že rozhodnutie má vždy platnosť do konca kalendárneho roka. Nie je preto možné vydať rozhodnutie s platnosťou dlhšou ako do 31.12. Pokiaľ by sa ale našli záujemcovia o vydanie rozhodnutia už v decembri, je to možné realizovať, ale žiadosti by museli byť podané včas t.j. aby sa mohlo rozhodnutie vypracovať, zaslať a nadobudlo právoplatnosť po 15 dňoch, čo je zákonom stanovená lehota.

Doporučujem sťažovateľovi, ktorý sa mimochodom nepodpísal, preštudovať si VZN Mesta Krupina č. 8/2008, kde sú stanovené podmienky vytvorenia parkovacieho miesta s cenou ale aj možnosťou osadenia parkovacieho stĺpika. Obnova označenia vyhradeného parkovacieho miesta s vyznačením evidenčného čísla motorového vozidla sa bude vykonávať ihneď ako to dovolia poveternostné podmienky t.j. suchá vozovka, teplota min. 5 stupňov Celzia.

Ing. Marián Sedmák
Oddelenie ŽPVaRR

OTÁZKA:

Od: Anastázia Králiková, Detva
Komu: primátor mesta
Dátum: 09.02.2009, 08:49

Dobrý deň, pán primátor, vo Vašom novoročnom príhovore uvádzate, že v roku 2008 bol ukončený vodovod v lokalite Vĺčok. V skutočnosti vodovod bol vybudovaný a na vodu boli pripojení len obyvatelia dolnej časti - (pod traťou). Väčšina obyvateľov je však stále bez zdroja pitnej vody. Prosím o informáciu, kedy bude pokračovať ďalšia výstavba a kedy sa plánuje skutočné ukončenie výstavby vodovodu pre uvedenú lokalitu. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Králiková.

ODPOVEĎ:

Vážená pani Králiková, v roku 2008 Mesto Krupina ukončilo I. etapu vodovodu Vĺčok a zabezpečilo zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu pre 7 rodinných domov. Bohužiaľ finančná náročnosť celého projektu neumožnila jeho výstavbu v jeden rok, celkové obstarávacie náklady na realizáciu činia cca 5 mil. Sk.

V súčasnosti je v zmysle projektu zrealizovaná polovica tohto projektu. II. etapu plánujeme vybudovať v tomto roku, keďže Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 11.2.2009 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie a to :

a.. Výzva OPŽP-PO1-09-1 Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Mesto Krupina teda už zabezpečilo projektovú dokumentáciu a vodoprávne povolenie a bude sa prostredníctvom tejto výzvy uchádzať o finančné prostriedky na vybudovanie II. etapy vodovodu Vĺčok. Okrem tohto vodovodu pripravujeme aj projekty na vodovody Stará hora, Starý háj a Horné Kopanice!

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od: Ján Skopal, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 13.12.2008, 16:07

Vážený pán primátor zaujímalo by ma aký meter má mestské zastupiteľstvo na občanov mesta , ktorý žiadajú o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Porovnajte si uznesenie č. 297/2008 a uznesenie č. 173/2008. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

ODPOVEĎ:

Uznesením č. 173/2008 – MsZ mestské zastupiteľstvo neschválilo majetkoprávne vysporiadanie cestnej komunikácie, nakoľko Mesto Krupina, tak ako iné mestá na Slovensku vlastní množstvo komunikácií, pod ktorými má nevysporiadané pozemky. Mesto nie je schopné vysporiadať tieto vlastnícke vzťahy.
Uznesením č. 297/2008 – MsZ mestské zastupiteľstvo schválilo zámennú zmluvu. Pán Kučera požiadal o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý sa stane priľahlým pozemkom k jeho rodinnému domu (nechcel odpredať cestu v jeho vlastníctve). Pri tejto príležitosti komisia výstavby navrhla zámennú zmluvu za pozemok, ktorým je sprístupnený lesný porast. Pán Kučera musí tento pozemok odkúpiť od súkromného vlastníka a až následne mu bude zamenený za požadovaný pozemok. S týmto súvisia náklady na vypracovanie dvoch geometrických plánov, dvoch poplatkov za návrh na vklad na správe katastra. Toto riešenie prešlo komisiou výstavby a ekonomicko – majetkovou komisiou.

Stanovisko Oddelenia správy majetku mesta je, že tieto dva prípady nie sú porovnateľné.

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od: Anna Borbuliaková, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 31.10.2008, 23:25

Neuvažuje sa pán primátor o riešení dopravnej situácie na Školskej ulici v čase rannej špičky, teda od 7.00-7,30 hod. ráno? Je tam pomerne hustá premávka odstavené autá po oboch stranách, do toho deti. Pomohlo by aspoň zákaz státia len na jednej strany vozovky. Stojí to za zváženie skôr ako dôjde k nešťastiu. Ďakujem za odpoveď.

ODPOVEĎ:

Vážená pani Borbuliaková, o kritickej situácii hlavne v čase pred začatím školského vyučovania na Školskej ulici vieme a zároveň pripravujeme opatrenia, aby sa táto situácia zlepšila a zároveň, aby sme vytvorili nové parkovacie miesta pre obyvateľov bytových domov na tejto ulici. V súčasnosti tu prebieha rekonštrukcia vozovky a chodníka ( zelené pásy, ktoré neslúžili účelu boli vypustené na úkor cesty), súčasťou stavby bola aj komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na tejto ulici, ktoré bolo v havarijnom stave! Komunikáciu sme zámerne rozšírili, pričom na základe súhlasného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu vo Zvolene plánujeme túto komunikáciu zjednosmerniť v smere od križovatky s Hviezdoslavovou ulicou ( bývalý Rozvoj) k parku Andreja Sládkoviča. Hneď ako firma ukončí práce, požiadame o projektové riešenie a osadenie dopravných značiek.

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od: Jana Kamasová, Krupina
Komu: primátor mesta
Dátum: 8.9.2008, 14:53

Vážený pán primátor. Chcela by som sa vás opýtať, kedy začne vysielanie mestská televízia, nakoľko už pomerne dosť dlhý čas nevysiela (približne 3 mesiace). Ďakujem za odpoveď.

ODPOVEĎ:

Na základe mnohých otázok zo strany občanov mesta Krupina primátor mesta oznamuje, že káblová televízia /ATV/ nefunguje z dôvodu neobnovenia si platnosti licencie zo strany súkromnej spoločnosti Atelier TV, ktorá vysielanie na základe zmluvy pre mesto Krupina zabezpečovala a ktorej platnosť skončila v mesiaci júl 2008.

Licenciu na ďalšie obdobie schvaľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Mesto Krupina dodrží právny postup a nový návrh zmluvy po odsúhlasení príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva následne schvália poslanci MsZ na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spoločnosť môže začať znova vysielať až po získaní novej licencie od Rady pre vysielanie a retransmisiu !!!

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od: Miroslav Ingr
Komu: primátor mesta
Dátum: 8.7.2008, 18:08

Prosim vas nemohli by ste mi povedat ci v meste vznikne nieco ako bosoracka cesta?myslim tak napr. spristupnenie expozicie o bosorkach a bosoractve domy kde byvali obete bosorackych procesov miesta kde ich upalovali pamatne tabule sochy atd. Mate nejake plany na rozvoj cestovneho ruchu vo vasom meste?

ODPOVEĎ:

Úvahy o využití tradície bosoráckych procesov v Krupine sú staršie. Táto tradícia sa využila niekoľko krát v príprave Cechových hier krupinských, okrem toho v rámci expozície Múzea A. Sládkoviča sa pri výklade vždy tieto informácie využívajú (rovnako ako pri sprievodoch mestom). Tradícia ako aj archívne pramene využili jazykovedci v knihe Krupinské prísne právo (Milan Majtán a Marie Majtánová) a rovnako aj v najnovšej monografii mesta.

Otázka sprístupnenia expozície je možná len v prípade obnovy (rekonštrukcie, výmeny) expozície Múzea A. Sládkoviča, ktoré ale nie je nateraz v majetku mesta, mesto teda nemôže (vzhľadom na súčasný pomer k múzeu) v tejto veci podniknúť žiadne účinné kroky. Ak by sa aj múzeum dostalo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sú tu v prvom rade aktuálne problémy statiky budovy (o.i.) a fungovania múzea, až po ich odstránení je možné expozíciu meniť, a to s výhľadom niekoľkých rokov. Vzhľadom na to je nanajvýš možná krátkodobá výstava, ktorú je ale potrebné pripraviť. Čo sa týka označenia domov, je najprv potrebné zistiť, kde tieto obete bývali, a získať súhlas majiteľov domov.

Plán umiestniť na rekonštruovanom námestí klietku, ktorá tu kedysi bola je už v úvahách miestnych historikov a záujemcov o históriu dávnejšie. Touto problematikou (rekonštrukciou námestia a prípadného doplnenia o podobné „artefakty“) sa zaiste bude zaoberať v súvislosti s rekonštrukciou námestia kultúrna komisia ako aj mestské zastupiteľstvo. Pre budúce využitie podobných tém je potrebný ešte doplňujúci výskum nielen doma, ale aj v zahraničí, kde by sa mali nachádzať niektoré písomné alebo trojrozmerné doklady spojené s touto časťou histórie mesta. Treba však upozorniť, že to nie je jediná krupinská história. Tejto časti našej histórie sa čiastočne dotýka Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Krupina z r. 2006, kde je stručná téza o potrebe sprístupnenia krupinských pivníc.

Rozvoj turizmu nie je výlučne závislý od mesta, ale aj od súkromných majiteľov (napríklad agroturizmus). V rámci kompetencií mesta je potrebné vydať niekoľko propagačných materiálov na využitie existujúcich a už pripravených atraktivít – čo je sčasti už realizované (kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky, Vartovka – informačné tabule a smerovacie tabule, múzeum, atp.), čo sa do istej miery využíva (súkromné výlety, školské výlety atp.). Okrem toho 25. januára 2008 bola zriadená informačná kancelária pre potreby širokej verejnosti, ako aj turistov (informácie, propagačné materiály, knihy, brožúry, skladačky, pohľadnice, a to nielen z mesta, ale aj regiónu).

Kúpeľní hostia z Dudiniec môžu kedykoľvek osloviť mesto (s časovým predstihom) a dostať sprievodcu po meste, navštíviť kostol, múzeum, Vartovku, zakúpiť propagačné materiály a suveníry, navštíviť cukráreň a pod.

Čo ešte sa k problematike rozvoja turizmu plánuje, o čom sa uvažuje? Predovšetkým zlepšiť informovanosť (vydať niektoré propagačné materiály – bedeker, pohľadnice, skladačky), ďalej pracovať na výskume dejín mesta (napríklad osobnosti), získať do portfólia mesta niektoré archeologické lokality a ako pamiatky ich prezentovať v teréne, zaoberať sa využitím krupinských pivníc, kde by sa (čo je odôvodnené aj historickými prameňmi) mohla urobiť expozícia mučiarne (bosoriek) a podobne.

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OTÁZKA:

Od: Jurgen Jankech
Komu: Oddelenie výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja
Dátum: 10.7.2008, 15:13

Chcel by som sa opytat, ci je pravda, ze sa bude na lazoch (Starý Háj) v okoli mesta Krupina zavadzat pitna voda odvedenim zo zdroja - Kukucky? Poculi sme, ze by to malo byt tohto roku, no prosili by sme vase doveryhodnejsie informacie. Je to pravda? Kedy presnejsie by to malo byt? Dakujem velmi pekne za odpoved, s pozdravom, Jankech.

ODPOVEĎ:

Po preverení informácií ohľadom vodovodu Starý Háj môžem uviesť nasledovné. V rozpočte mesta na rok 2008 nie je zahrnutá realizácia vodovodu v lokalite Starý Háj.

Po konzultáciách daného problému s pánom prednostom som sa dozvedel, že obyvateľom bola prisľúbená pomoc mesta, ktorá by v prípade realizácie spočívala v tom, že mesto zabezpečí dodávku materiálu / rúry a spojovací materiál, signalizačný vodič, armatúry na hlavné potrubie/ a montáž hlavného potrubia, a obyvatelia zabezpečia zemné práce/ vykopanie, zásypy, úpravy terénu, osiatie atď/.

Pre splnenie sľubu vedenia mesta je však potrebné v prípade dostatku finančných prostriedkov aktualizovať rozpočet mesta, čo je technicky možné najskôr na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa má konať v septembri.

Pokiaľ mi je známe, mesto nebude mať dostatok finančných prostriedkov na to aby mohol byť vodovod v lokalite Starý Háj zrealizovaný v tomto roku.

S pozdravom

Ing. Macko Vladimír - vedúci oddelenia výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja

OTÁZKA:

Od: Rastislav Valach
Komu: primátor mesta
Dátum: 1.7.2008, 17:43

pan primator, je mozne aby sa stracala inzercia z portalu krupina.sk aj ked nebol pouzity ziadny naznak komercie? ci si tu technicky spravca milan duroch robi co chce? je tento portal vobec objektivny? uz davno som premyslal, ze urobim obdobnu stranku o krupine kde nebude zaujaty spravca a nebude si riesit svoje slabomyselne pochody na verejnom portale a poskodzovat tak mesto. a este pre uplnost, posielam aj nahlad 2x zmazaneho inzeratu - podotykam, ze vzdy inak stylizovaneho a nie je to prvy raz co mi zmizol inzerat - budem prosit o odpoved do 7 dni. Ak nahodou nedostanem odpoved na tento mail, budem nuteny to poslat klasickou postou, lebo som si nie isty ci tento mail pride do ruk pana primatora. dakuje rastislav valach.

ODPOVEĎ:

Reakcia technického administrátora:

Hysterický príspevok umocnený rečníckymi otázkami, nízka obsahová úroveň, absencia argumentačnej logiky, klamstvo a osobné osočovanie ma pri p. Rastislavovi Valachovi vôbec neprekvapuje.

Zaráža ma však skutočnosť, že neprehliadnuteľné upozornenie: "Akékoľvek príspevky netýkajúce sa občianskej inzercie budú zmazané. Tiež bude zmazaná komerčná inzercia.", ktoré by mohlo byt dostatočne zrozumiteľné aj pre neho, poruší a následne si dovoľuje hanlivým spôsobom kritizovať administrátorov stránky za JEHO vlastnú chybu.

Pokiaľ má p. Valach záujem o komerčnú inzerciu, môže sa o jej podmienkach informovať emailom, telefonicky alebo osobne.

S pozdravom

Ing. Milan Ďuroch - technický administrátor portálu krupina.sk

Pozn. administrátora: úplné znenie inzerátu je uschované v internej databáze administrátora.Súvisiace odkazy: Tlačivá, Kultúra, Mestský úrad, Školy a vzdelávanie, Ponuka majetku, Prístup k informáciám, Zdravotníctvo, Ako vybaviť, Šport, Dobrovoľný hasičský zbor, Adresár firiem v Krupine, Mestská polícia, ICM, Správne konania,
midle_bottom


side_bottom