Krízové situácie
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 501152                tlačiť článok  Tlač

Krízové situácie

Znak civilnej ochrany Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.


- Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej a varovnej povodňovej služby pred nebezpečenstvom povodne na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu

- Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

- Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

- Všeobecné zásady činnosti pri ohrození

- Varovanie obyvateľstva

- Čo robiť, keď zaznie siréna?

- Činnosť v oblasti ohrozenia mimoriadnymi udalosťami s únikom NL

- V prípade úniku nebezpečnej látky (alebo pri použití chemických zbraní)

- V prípade úniku biologickej látky (alebo pri použití biologických zbraní)

- V prípade úniku rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových zbraní)

- Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho NL

- Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami

- Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

- Zásady správania sa v období povodní a záplav

- Zásady správania sa po povodniach a záplavách

- Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

- Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny

- Zásady správania sa v úkrytoch

- Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela

- Zásady prvej pomoci

- Informačné miesta, na ktoré možete volať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti


Súvisiace odkazy:
midle_bottom


side_bottom